IF2 Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare. Vi är engagerade i en öppen dialog med våra intressenter. Exempel på dialoger 2020:

Individuella möten eller gruppsamtal med analytiker, investerare och aktieägare där vi diskuterar teman som implementering av strategin, 2030-målens relevans för Sandviks verksamhet, målsättningar och genomförande och vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. Kunddialoger hålls kontinuerligt där vi diskuterar teman som produktutveckling för förbättrad säkerhet och energieffektivitet för produkterna. Under 2020 genomfördes många av dialogerna digitalt, som det viruella eventet “Innovation in Mining”. Investerare och kunder uppvisar ett markant ökat intresse för hållbarhetsrelaterade frågor. Vi för en kontinuerlig dialog med leverantörer om vår uppförandekod för leverantörer. Löpande dialoger hålls med medarbetare via möten, medarbetarenkäter och utvecklingssamtal och vi har inkluderat hållbarhetsrelaterade frågor i vår medarbetarundersökning. Sandvik har regelbundna möten med fackföreningar där vi diskuterar vår hållbarhetsagenda. 2020 ingick vi i ett partnerskap med Lahti University of Applied Sciences i Finland i syfte att dela insikter kring industriell produktion och hållbarhet. I september genomförde studenter från universitetet en hållbarhethetsöversyn vid vår anläggning i Lahti.

Medlemskap i organisationer

Sandvik är medlem i FN:s Global Compact-initiativ. Sandvik deltar även i branschorganisationerna Jernkontoret (stålproducenter), Svemin (gruvor, mineral- och metallproducenter), Cobolt-institutet och den internationella Volfram-organisationen (ITIA) .