IF10 Hållbar leverantörshantering

Sandvik har omkring 52 000 leverantörer fördelat på 98 länder, som tillhandahåller råmaterial, komponenter, produkter och tjänster. Under 2020 började vi utveckla arbetsprocesser inom hållbar leverantörsstyrning som ska stödja vårt arbete för att uppnå våra hållbarhetsmål för 2030. Ett fokusområde har varit att öka den interna kunskapen och kommunicera kring hållbarhetsmålen till vårt inköpsnätverk samt att kommunicera dem till våra leverantörer.

Identifiering av viktiga leverantörer

Under året identifierade vi 450 leverantörer som potentiellt viktiga för att uppnå hållbarhetsmålen. Kriterierna för och antalet leverantörer som vi definierar som viktiga kommer att variera över tid, beroende på den naturliga leverantörscykeln samt leverantörernas villighet att Sandviks krav och att uppnå hållbarhetsmålen. En leverantör kan definieras som viktig baserat på kategori, storlek, väsentlighet eller potential för partnerskap för att uppnå hållbarhetsmålen. Vi inledde diskussioner kring hållbarhetsmålen med identifierade viktiga leverantörer och dessa pågår fortfarande.

Cirkularitet

Cirkulär användning av råmaterial, till exempel genom våra återköpsprogram för hårdmetall, har varit en del av Sandviks affärsmodell sedan många år. Med detta hållbarhetsmål stärker vi våra ambitioner inom en cirkulär leverantörskedja. Under året inledde vi en diskussion med leverantörer om nya hållbara förpackningslösningar, till exempel genom återvunna material. 2020 slöt vi ett avtal med en svensk leverantör som förser oss med plast tillverkad av 80 procent återvunnet material, och ett utvecklingsprojekt pågår för att nå 100 procent. Ett annat exempel är centrallagret i Sandviken där man bytte ut sina skräddarsydda pallar till återvunna standardpallar.

Klimat

Våra logistikleverantörer är viktiga för att uppnå klimatmålet. Under 2020 startades en arbetsgrupp inom logistik för samtliga Sandviks affärsområden för att förstå, analysera och optimera vår logistik ur ett klimatperspektiv. Vi började samla in basdata över våra koldioxidutsläpp från våra största logistikleverantörer och startade en dialog med dem om program för koldioxidminskningar. I vissa fall har vi tagit kontroll över transporterna av in- och utflöde av material, vilket ledde till en minskning av förpackningsmaterial och minskade CO2-utsläpp.

Människor

Hälso- och säkerhetsplaner är en del av kraven vi ställer på våra leverantörer i vår uppförandekod för leverantörer (SSCoC). Leverantörer uppmanas att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och vidta alla praktiska åtgärder för att förhindra incidenter och skador. Uppföljning av målet för människor är en del av revisionerna för efterlevnad av SSCoC.

Fair play

Sandviks uppförandekod för leverantörer ställer krav på våra leverantörer inom hälsa och säkerhet, efterlevnad av relevant lagstiftning, arbets- och mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Som en del av koden ombeds leverantörer att ställa samma krav på sin egen leverantörskedja.

Sandviks leverantörer bedöms med avseende på risk att bryta mot kraven i koden, baserat på land- och kategoririsker och de segmenteras som hög, medel eller låg risk. 2020 bedömdes cirka 3,8 procent av våra leverantörsutgifter medföra hög risk.

Genom att underteckna koden ger leverantören Sandvik rätten att utföra revisioner av efterlevnaden. På grund av den globala pandemin var det inte möjligt att utföra granskningar på plats i samma utsträckning som tidigare år. Under året granskades två leverantörer utifrån leverantörskoden, båda av oberoende tredje part. Pandemin har gett oss anledning att utvärdera traditionella verktyg för utvärdering av efterlevnad av koden och vi undersöker andra metoder för framtiden.

Vi genomförde nio uppföljningsaktiviteter och avslutade 127 identifierade granskningsresultat från revisioner som genomfördes 2019. Av 1 877 granskningsresultat som identifierades 2019 slutfördes 353 i slutet av 2020.

Under året avslutades en leverantörsrelation på grund av brott mot kravet på minimilön i koden.

Utgifter per region 

Utgifter per region (tårtdiagram)

Ansvarsfulla inköp av mineraler

Sandvik fördömer all verksamhet inom råvarusektorn kopplad till illegalt eller olagligt utnyttjande av malm som direkt eller indirekt finansierar eller gynnar beväpnade grupper i konfliktområden, eller som bidrar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive barnarbete, och har vidtagit åtgärder för att hantera och minska dessa risker.

Wolfram Bergbau und Hütten är ett volframsmältverk som är ett dotterbolag inom Sandvik med säte i Österrike. Företaget genomgick framgångsrikt en revision inom Responsible Minerals Assurance Program (tidigare Conflict-Free Smelter Program) i mars 2015 och har sedan dess bibehållit sin status som konfliktfritt smältverk. Det fortsatte att vara Sandviks största leverantör av volfram under 2020.

Sandvik genomför årligen en ursprungslandsutredning för att identifiera smältverk och raffinaderier i anslutning till vår leverantörskedja. Denna baseras på OECS:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. Från och med 2020 deltar Sandvik i initiativet “Responsible Minerals”.