IF1 Om redovisningen

Detta är Sandviks femtonde hållbarhetsredovisning och vi har för avsikt att fortsätta rapportera på motsvarande sätt årligen. Datan avser räkenskapsåret 2020. Sandviks senaste hållbarhetsrapport publicerades i mars 2020. De icke-finansiella noterna ger information om strategi, ledningssystem, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom Sandviks hållbarhetsredovisning återfinns på sidorna Värdeskapande erbjudanden, Hållbarhetsmål 2030, Riskhantering, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter. Se not M12 för en lista över de enheter som ingår i beräkningarna, om inte annat anges.

Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Standards nivå Core. Siffrorna som presenteras för 2020 är en sammanställning av samtliga rapporterande enheter, om inte annat anges. För datan används operationell kontroll som metod för konsolidering. Den täcker samtliga materiella aspekter utifrån den materialitetsanalys som beskrivs i IF3 och har granskats av en extern part. Från och med 2020 rapporterar vi inte längre utsläpp till vatten.

Den översiktliga granskningen av Sandviks hållbarhetsredovisning 2020 skedde på uppdrag av styrelsen och Sandviks vd. Granskaren är oberoende gentemot Sandvik.

Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och vi rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för UNGC:s avancerade nivå.