Utveckling inom affärsområden

År 2020 var Sandvik organiserat i tre affärsområden: Sandvik Mining and Rock Technology, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och Sandvik Materials Technology.

Orderingång per affärsområde

MSEK

2019

2020

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

SMRT

44 379

41 403

–7

–1

SMM

41 163

32 677

–21

–18

SMT

16 475

11 910

–28

–27

Other operations

2 059

297

–86

–5

Koncerngemensamt

0

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

104 075

86 287

–17

–12

Avvecklad verksamhet

71

1

–98

e/t

Koncernen totalt

104 147

86 288

–17

–12

Intäkter per affärsområde

MSEK

2019

2020

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

SMRT

44 777

40 032

–11

–5

SMM

41 123

32 477

–21

–19

SMT

15 279

13 598

–11

–10

Other operations

2 059

297

–86

–5

Koncerngemensamt

0

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

103 238

86 404

–16

–11

Avvecklad verksamhet

295

6

–98

–98

Koncernen totalt

103 533

86 409

–17

–11

Rörelseresultat och rörelsemarginal per affärsområde

MSEK

2019

% av intäkter

2020

% av intäkter

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter, justerat för jämförelsestörande poster.

e/t=ej tillämplig.

SMRT

8 602

19

7 389

18

–14

–3

SMM

8 380

20

4 606

14

–45

–33

SMT

1 444

9

492

4

–66

–39

Other operations

–4 263

e/t

–578

e/t

–86

–43

Koncerngemensamt

–776

e/t

–694

e/t

–11

–41

Kvarvarande verksamhet

13 386

13

11 216

13

–16

–19

Avvecklad verksamhet

–204

–69

–32

e/t

–84

–82

Koncernen totalt

13 182

13

11 184

13

–15

–18

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology är en ledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 41 403 miljoner kronor (44 379), en minskning med –1 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 40 032 miljoner kronor (44 777), en minskning med –5 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 18,5 procent (19,2) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 19,8 procent (19,9) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –533 miljoner kronor (–309) var främst relaterade till besparingsåtgärder för att säkerställa kostnadseffektivitet. Effekter av coronapandemin: Produktionen påverkade endast i liten utsträckning under året och såväl leveranskedja som distribution fortsatte som planerat. Begränsad tillgång till gruvor under andra kvartalet medförde en tillfällig negativ påverkan på efterfrågan som återhämtade sig under andra halvåret.

Finansiell översikt

MSEK

2018

2019

2020

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om –90 miljoner kronor 2018, –309 miljoner kronor 2019 och –533 miljoner kronor 2020.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

41 842

44 379

41 403

Intäkter

41 058

44 777

40 032

Rörelseresultat

7 452

8 602

7 389

Rörelsemarginal, %

18,2

19,2

18,5

Justerat rörelseresultat1)

7 542

8 911

7 923

Justerad rörelsemarginal, %

18,4

19,9

19,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

33,9

32,3

28,0

Antal anställda2)

14 397

14 223

14 178

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Machining Solutions är en marknadsledande tillverkare av verktyg och system för industriell metallbearbetning som utökar portföljen inom digital och additiv tillverkning. Affärsområdets orderingång uppgick till 32 677 miljoner kronor (41 163), en minskning med –18 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 32 477 miljoner kronor (41 123), en minskning med –19 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 14,2 procent (20,4) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 18,8 procent (22,6) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –1 494 miljoner kronor (–930) var relaterade till besparingsåtgärder drivet av en lägre efterfrågan samt för att säkerställa kostnadseffektivitet. Effekter av coronapandemin: Affärsområdet upplevde en kraftig nedgång i efterfrågan i början av andra kvartalet då stora kundsegment påverkades av produktionsstopp och lägre aktivitet. Efter andra kvartalet förbättrades efterfrågan gradvis för fordons- och verkstadsindustrierna, särskilt i fjärde kvartalet. Coronapandemin fortsatte dock att kraftigt påverka efterfrågan inom flyg- samt olje- och gassegmenten.

Finansiell översikt

MSEK

2018

2019

2020

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om –439 miljoner kronor 2018, –930 miljoner kronor 2019 och –1 494 miljoner kronor 2020.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

41 094

41 163

32 677

Intäkter

40 757

41 123

32 477

Rörelseresultat

9 922

8 380

4 606

Rörelsemarginal, %

24,3

20,4

14,2

Justerat rörelseresultat1)

10 361

9 310

6 100

Justerad rörelsemarginal, %

25,4

22,6

18,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

36,8

25,9

14,6

Antal anställda2)

19 549

18 530

17 301

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av rostfria stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande branscherna, liksom tillverkare av produkter för industriell uppvärmning. Affärsområdets orderingång uppgick till 11 910 miljoner kronor (16 475), en minskning med –27 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 13 598 miljoner kronor (15 279), en minskning med –10 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (9,4) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (11,7) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –540 miljoner kronor (–343) var relaterade till besparingsåtgärder drivet av en lägre efterfrågan samt separationskostnader. Effekter av coronapandemin: Produktionen var i stort sett opåverkad av coronapandemin under året även om det förekom tillfälliga nedstängningar under andra kvartalet. Leverans- och distributionskedjorna var i stort sett opåverkade. Marknaden var dock svag för flyg- samt olje- och gassegmenten.

Finansiell översikt

MSEK

2018

2019

2020

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om 1 074 miljoner kronor 2018, 1 513 miljoner kronor 2019 och –540 miljoner kronor 2020. År 2020 uppgick justerat rörelseresultat, exklusive metallpriseffekter, till 1 205 miljoner kronor (1 513 för 2019 och 1 074 för 2018). Den justerade, underliggande rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (9,9 för 2019 och 7,3 procent för 2018).

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

15 898

16 475

11 910

Intäkter

14 697

15 279

13 598

Rörelseresultat

1 307

1 444

492

Rörelsemarginal, %

8,9

9,4

3,6

Justerat rörelseresultat1)

1 331

1 787

1 032

Justerad rörelsemarginal, %

9,1

11,7

7,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

10,1

11,0

3,9

Antal anställda2)

5 931

5 744

5 084

Other operations

Efter avyttringen av Sandvik Drilling and Completions (Varel) i mars 2020 bedrevs under årets sista tre kvartal inte längre någon aktiv verksamhet i Other operations. Varel var en global leverantör av borrlösningar för prospektering och utbyggnad av olje- och gasfyndigheter, med fokus på borrkronor och så kallade downhole-produkter. 2018 bestod Other operations av både Varel och Sandvik Hyperion, Sandvik Hyperion avyttrades i juli 2018. Orderingången uppgick till 297 (2 059) miljoner kronor, en minskning med –5 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 297 (2 059) miljoner kronor, en minskning med –5 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till –194,9 (–207,0) procent av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till –10,4 procent (–6,8) av intäkterna. Jämförelsestörande poster om –547 miljoner kronor (–4 123) var hänförliga till avyttringen av Varel i mars 2020.

Finansiell översikt

MSEK

2018

2019

2020

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om +618 miljoner kronor 2018, –4 123 miljoner kronor 2019 och –547 miljoner kronor 2020.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

3 605

2 059

297

Intäkter

3 560

2 059

297

Rörelseresultat

659

–4 263

–578

Rörelsemarginal, %

18,5

–207,0

–194,9

Justerat rörelseresultat1)

41

–140

–31

Justerad rörelsemarginal, %

1,1

–6,8

–10,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %

10,3

n/m

e/t

Antal anställda2)

1 089

1 081

0

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster

MSEK

2018

2019

2020

1)

I huvudsak relaterade till kostnadsbesparingar under 2018–2020.

2)

Relaterade till besparingsåtgärder under 2018–2020.

3)

2018: relaterade till en kapitalförlust i samband med avyttring av ett samägt bolag. 2019: relaterade till besparingsåtgärder och den interna separationen av SMT. 2020: relaterade till besparingsåtgärder och den interna separationen av SMT.

4)

2018: relaterade till en kapitalförlust i samband med avyttring av ett samägt bolag. 2019: relaterade till besparingsåtgärder och den interna separationen av SMT. 2020: relaterade till besparingsåtgärder och den interna separationen av SMT.

5)

Relaterade till den interna separationen av SMT och besparingsåtgärder under 2019–2020.

SMRT1)

–90

–309

–533

SMM2)

–439

–930

–1 494

SMT3)

–24

–343

–540

Other operations4)

618

–4 123

–547

Koncerngemensamt5)

0

–127

–233

Koncernen totalt

65

–5 832

–3 347