GRI

Sandvik-koncernens nyckelrisker 2020

Beskrivning av risken

Konsekvenser av risken

Förebyggande av risk

S1. Branschförändringar och marknadsutveckling
Beskrivning av risken

Förändrat konkurrenslandskap med ökade krav på vissa produkter eller segment och ökade krav på ett hållbart erbjudande.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt eller sämre ekonomiskt resultat.

Förebyggande av risk

Ökat fokus på förvärv och affärsutveckling för att bredda befintlig produktportfölj och möta kundernas efterfrågan på digitala lösningar, elektrifiering och tjänster. Konkurrenter och marknadsutvecklingen följs noga och strategier antagna för att minska beroendet av enskilda kundsegment. Coronapandemin har gett ytterligare erfarenhet av vår motståndskraft, flexibilitet och förmåga att handera en nedgång i vissa segment och omfördela resurser till segment som påverkats mindre av pandemin.

S2. Makroekonomisk utveckling
B13. Förändringsarbete/ krav/beredskap
Beskrivning av risken

Vår förmåga att anpassa oss efter den makroekonomiska utvecklingen.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att planera långsiktigt, vilket leder till mindre flexibel verksamhet, högre kostnader eller olönsamma prismodeller, vilket på lång sikt leder till sämre ekonomiskt resultat.

Förebyggande av risk

Alla affärsverksamheter arbetar med stark kostnadskontroll och kostnadsflexibilitet. Alla affärsverksamheter övervakar relevanta riskindikatorer (kapitalinvesteringar i gruvdrift, priser på råmaterial, BNP, antal oljeriggar, dagliga beställningar och så vidare). Samtliga har uppdaterade åtgärdsplaner för olika scenarion, redo att aktiveras vid tecken på en ekonomisk nedgång.

S3. Tekniska förändringar
Beskrivning av risken

Ny och framväxande teknisk utveckling eller teknikkrav leder till ett behov att attrahera medarbetare med specialistkompetens inom viktiga områden (digitalisering, hållbarhet med mera).

Konsekvenser av risken

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt och sämre ekonomiska resultat. Risk att tappa konkurrenskraft och marknadsposition med ett särskilt riskfokus på att inte etablera sig inom det digitala området tillräckligt snabbt.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden har ett starkt fokus på forskning och utveckling, proaktiv affärsutveckling och förvärv med fokus på tillväxt. Affärsverksamheten övervakar nogsamt utveckling av ny teknik och nya kundsegment. Samarbeten har inletts med viktiga partners och forskningscenter i syfte att öka kunskapen och förmågan inom områden som för närvarande inte utgör kärnverksamhet. Vi har också investerat i additiv tillverkning (3D-printning), pulverteknik, digitalisering och automation. Sandvik har fokuserat på att utveckla sitt varumärke som arbetsgivare för hela verksamheten. Ett väsentligt område är att använda nya, digitala kanaler för att attrahera och rekrytera framtida kompetens. Successionsplanering för höga chefer har förstärkts.

S4. Förändrad lagstiftning
Beskrivning av risken

Ändrade handelslagar eller kemilagstiftning. Strängare hållbarhetskrav.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att snabbt efterleva ny lagstiftning leder till högre kostnader, böter eller oförmåga att fortsätta tillverka vissa produkter. Kan ha en negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Alla delar inom Sandvik arbetar med att bevaka olika initiativ och utvärderar kontinuerligt dess påverkan på affärsverksamheten. Vi är aktiva i branschorganisationer och andra föreningar, såsom Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, Koboltinstitutet och det internationella Volfram-samfundet för att nämna några, i syfte att bevaka utveckling av lagstiftning och bidra till långsiktigt hållbara affärer.

S6. Krav och/eller förväntningar avseende hållbarhet
Beskrivning av risken

Motstridiga kort- kontra långsiktiga finansiella prioriteringar, vilket leder till att vi inte uppnår målen för 2030 samt förlust av konkurrenskraft och våra intressenters tilllit.

Konsekvenser av risken

Inte möta kundernas förväntningar på nya affärsmodeller baserade på hållbarhet. Negativ påverkan på anseendet och att inte kunna uppfylla intressenternas förväntningar, vilket skulle kunna leda till förlust av affärer. Negativ påverkan på aktien som en attraktiv investering samt på förmågan att attrahera och behålla nya och nuvarande medarbetare.

Förebyggande av risk

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområden/divisioner är ansvariga för implementering och uppföljning. Affärsområdena/divisionerna är även ansvariga för granskning och hantering av hållbarhetsrisker i sina verksamheter. Nyckeltal konsolideras och rapporteras för måluppföljning på koncern-affärsområdes- och divisionsnivå. Vi utvärderar resultaten årligen samt sätter mål och fokusåtgärder för det kommande året för att garantera att vi levererar på vår hållbara affärsstrategi.

B1. Bristande efterlevnad av lagar och förordningar
Beskrivning av risken

Brott mot lagstiftning gällande bestickning, antikorruption, konkurrensrätt, kartellbildning, dataskyddsförordningar (GDPR) eller handelsrätt.

Konsekvenser av risken

Kan i värsta fall innebära omfattande finansiell påverkan till följd av böter på flera marknader. Om risken materialiseras kan den ha omfattande negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

The Sandvik Way, vårt ramverk för bolagsstyrning, innehåller koncernpolicyer, koncernförfaranden och annan styrdokumentation och bygger på lagstadgade krav och riskexponering och med tillsyn av ett koncernråd. För att säkerställa efterlevnad i verksamheten har vi introducerat Compliance House, ett system som gör det möjligt för företaget att kontrollera statusen för efterlevnad. Compliance House täcker de krav vi ställer på våra fyra regelefterlevnadsprogram gällande bekämpning av bestickning och korruption, konkurrenslagstiftning, integritetsskydd samt handel.

B7. IT-haverier
B8. Bristande IT-säkerhet
Beskrivning av risken

Större IT-incident som orsakar betydande stillestånd i kritiska operativa IT-system eller tjänster. Incidenten kan orsakas av cyberattack och även leda till krav på lösensummor och förlorat anseende.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiska resultat eller negativ ekonomisk påverkan till följd av böter.

Förebyggande av risk

Revision av programmet för förbättring av IT-säkerhet planeras för att omfatta flera områden. Varje affärsområde inför ett IT-förbättringsprogram, inklusive en risköversyn av viktiga affärstillämpningar och en riskbaserad nätverkssegmentering. Projekt initierat för att undersöka motståndskraften hos affärskritiska system och tjänster och underlätta förbättringar inom detta område.

B4. Produktutveckling och produktsupport
B8. Bristande IT-säkerhet
Beskrivning av risken

Brist på säkerhet i det digitala erbjudandet.

Konsekvenser av risken

Komprometterande data och automationssystem kan påverka anseende och finanser negativt. Risk för exponering av Sandviks interna IT-system.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden/divisioner identifierar risker associerade med sina digitala erbjudanden och vidtar tillämpbara åtgärder för att förebygga dessa risker.

B10. Informations- och datasäkerhet
Beskrivning av risken

Läckor av konfidentiell information och ostrukturerad hantering av innehåll i interna system och externa plattformar. Svagheter i identitets- och åtkomsthantering och styrning av dessa.

Konsekvenser av risken

Kan leda till att affärskritisk information görs tillgänglig för obehöriga individer eller organisationer.

Förebyggande av risk

Målinriktat arkitekturarbete för identitets- och åtkomsthanteringsområdet kommer att lanseras under 2021 för att minska risken. Ökad autentisering för att förhindra obehörig åtkomst till vissa system har genomförts. Alla affärsområden har stärkt sin IT-säkerhet. En granskning av viktiga rutiner i samband med lansering av information och kommunikationskanaler i allmänhet har inletts.

B15. Avbrott i verksamheten
Beskrivning av risken

Oförutsedda allvarliga händelser eller haverier som stör företagets produktion eller leveranskedja, orsakade av exempelvis väderförhållanden, maskinstörningar, bränder eller pandemier.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiskt resultat eller negativ finansiell påverkan till följd av böter.

Förebyggande av risk

Koncernens policy för riskhantering godkändes av koncernledningen 2020 och riktlinjer för krishantering och kontinuitet uppdateras kontinuerligt. Affärsområdena/divisionerna har genomfört planering för olika riskscenarier för några av de viktigaste produktionsenheterna, svagheter i försörjningskedjan och beroende av IT-system.

B36. Förvärv, transaktion och integration
Beskrivning av risken

Att inte lyckas identifiera förvärv, slutföra effektiva förvärvsprocesser samt efterföljande integration.

Konsekvenser av risken

Våra tillväxtmål för de kommande åren är beroende av att vi levererar på vår förvärvsstrategi. Att inte lyckas identifiera, slutföra och integrera förvärv kan ha stor inverkan på våra tillväxtmål och ekonomiska resultat.

Förebyggande av risk

Affärsområden och divisioner granskar kontinuerligt sina förvärvsplaner, kapacitet och effektivitet för att säkerställ att tillräckliga resurser finns på plats för att identifiera, analysera och integrera förvärv. Dessutom stärker koncernens gruppfunktioner sina resurser för att stödja verksamheten i förvärvsprocesserna.