Översikt

Riskhantering

Sandviks riskhanteringsprocesser stödjer verksamheten att hantera och effektivt förebygga kritiska risker.

Förmågan att effektivt identifiera och hantera risker är betydelsefull för affärsmässig framgång i alla delar av Sandviks verksamhet.

Koncernens inställning till riskhantering följer vår decentraliserade struktur. Sandviks styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och Sandviks koncernledning säkerställer att en gemensam och effektiv process finns på plats.

Ledningsgrupperna för de olika affärsverksamheterna är ansvariga för den egna riskhanteringen. De måste följa minimikraven som definierats i The Sandvik Way.

En del av styrelsens krav är tydlig och transparent information om företagets risker samt om åtgärder för att förebygga dem inom all affärsverksamhet.

ERM – en del av det strategiska arbetet

Sandvik har implementerat ett riskhanteringsprogram (Enterprise Risk Management – ERM) som omfattar alla affärsområden, divisioner och funktioner inom koncernen. Ledningsgrupperna analyserar riskerna inom verksamheten och kopplat till deras strategiska mål minst en gång per år. Totalt genomförs cirka 80 möten årligen där vi även utser riskägare och upprättar handlingsplaner med rutiner för uppföljning. Granskning och hantering av hållbarhetsrisker är integrerade i och är en viktig del av ERM-programmet. Metoden för ERM är ett verktyg för beslutsfattande, operationellt och vid projekt, liksom i strategiarbetet på olika nivåer i koncernen. Koncernledningen granskar och diskuterar Sandvik-koncernens risknivå och beslutar om koncernens riskprofil (Group Key Risks) en gång per år. Till grund för koncernledningens bedömning av riskprofilen används organisationens aggregerade risker, extern riskbedömning samt bedömningar gjorda av koncernens ledningsgrupper. I december presenterades en ERM-rapport för 2020 som sammanfattade nyckelriskerna och de förebyggande åtgärder inom koncernen för Sandviks revisionsutskott och styrelse. Styrelsens och revisionsutskottets engagemang i ERM-processen beskrivs mer på sidorna Styrelse och Styrelsens utskott.

ERM-processen på Sandvik

Granska och utvärdera risker
Kommunicera risker
Hantera risker
Övervaka och följa upp risker

Försäkring som ett riskhanteringsverktyg

Sandvik har skräddarsydda globala försäkringsprogram som hanterar riskerna kopplade till koncernens egendom och skyldigheter. Försäkringsbara risker utvärderas kontinuerligt och åtgärder tas för att minska dessa som en del av Sandviks strategi för skadeförebyggande. Med stöd av Sandviks skadeförebyggande standarder belyser riskutvärderingar möjligheterna att minska risken för avbrott i verksamheten samt att säkerställa koncernens förmåga att leverera till kunder. För att säkerställa kostnadseffektiva och skräddarsydda försäkringslösningar återförsäkras valda risker genom koncernens egna försäkringsbolag.

Kontinuitet i verksamheten och krishantering

Den globala policyn för riskhantering och tillhörande riktlinjer för kontinuitet i affärsverksamheten och krishantering ger förutsättningar för lokala ledningsgrupper att säkerställa att de kan agera i krissituationer och fortsätta affärsverksamheten på en acceptabel nivå. När en risk uppstår prioriterar Sandviks krishantering att minimera personskador, miljöskador och skador på Sandviks verksamhet, samt att säkerställa snabb återgång till normal verksamhet och skydd av företagets varumärken.

Coronapandemin

Även om ingen av våra divisioner hade en pandemi i sina riskprofiler så hanterade vår organisation coronapandemin på ett professionellt sätt. Vår decentraliserade styrmodell gjorde att vi kunde vara vara flexibla med en lokal landskoordinering för att säkra våra medarbetare och en global koordination på affärsområdesnivå för att säkerställa vår leveranskedja och fördelning av produktion. Många divisioner hade pandemi som ett av scenarierna i sin krishantering och kunde agera snabbt när coronaviruset började spridas globalt.

Det är glädjande att se att våra processer inom riskhantering kompletterar varandra och hjälper oss att effektivt mildra och agera när en kris inträffar. Detta inkluderar Business Continuity som har visat sig ytterligare stärka vår motståndskraft och beredskap för plötsliga händelser.

Internrevison och internkontroll I Sandviks riskarbete

Funktionen för internrevision följer regelbundet upp genomförandet av olika riskhanteringsprocesser såsom ERM-programmet, beredskapsplanering, krishantering och försäkringsprogrammen. Sandvik bedriver koncernomfattande internkontroller i syfte att förebygga finansiella risker men även affärsmässiga risker. Läs mer om Sandviks internkontrollprogram.

Sandviks riskuniversum

Sandviks riskuniversum bygger på tre huvudsakliga riskområden – strategiska risker, affärsmässiga risker och finansiella risker. Varje riskkategori kan på ett eller annat sätt påverka koncernens verksamhet om den inte hanteras effektivt. Riskuniversumet beskrivs mer detaljerat på Sandviks riskuniversum.

Strategiska risker

Strategiska risker är sådana risker som kan ha en stor påverkan på genomförandet av våra affärsstrategier samt vår förmåga att nå våra mål. På Sandvik inkluderar vi externa och framväxande risker inom det här riskområdet, såsom förändringar inom industrin, tekniska förändringar/utveckling och makroekonomisk utveckling. Dessa risker kan påverka affärerna negativt på lång sikt, men utgör även ofta affärsmöjligheter om de hanteras på rätt sätt. Vårt tillvägagångssätt för att hantera dessa kategorier skiljer sig från andra eftersom det inkluderar att utvärdera vilka strategiska risker vi ska ta och förbättra verksamhetens förmåga att hantera dessa risker genom att etablera risktolerans, försöka förutse effekten av de potentiella riskerna samt bevaka de främsta riskindikatorerna (key risk indicators).

Affärsmässiga risker

I den här riskkategorin ingår Sandviks operationella och kommersiella risker. Dessa typer av risker kan ofta ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella resultat eller anseendet för koncernens varumärken. Här ingår till exempel hållbarhetsrisker, som risker inom hälsa, säkerhet och regelefterlevnad och operationella risker som risker relaterade till informationssäkerhet, IT-haverier, skyddande av data, talanghantering och bibehållande av medarbetare. Vår hantering av dessa risker bygger på aktivt förebyggande åtgärder samt att införa aktiviteter och kontrollmekanismer för att motverka dem.

Finansiella risker

Genom vår komplexa och internationella verksamhet är Sandvik exponerat för ett antal finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, likviditets- och refinansieringsrisker. Sandvik-koncernens finansavdelning är funktionellt ansvariga för att hantera den större delen av koncernens finansiella risker. Styrelsen fastställer principerna för koncernens hantering av finansiella risker, vilka består av riktlinjer, mål och gränssättningar för finansiell hantering/ledning och finansiell riskhantering.

Operativa verksamheter inom Sandvik-koncernen presenterar regelbundet rapporter om finansiella resultat och status, i enlighet med interna rapporteringskrav och redovisningsregler (IFRS-standarderna) som tillämpas av Sandvik. Koncernens finansfunktion granskar och analyserar den finansiella informationen som en del av kvalitetskontroll av den finansiella redovisningen. Mer information finns i bolagsstyrningsrapporten.

För mer information om valutarisker, ränterisker, likviditets- och refinansieringsrisker, kreditrisker, råmaterialprisrisker eller risker relaterade till pensionsåtaganden, se not K28.