Koncernöversikt

Sammanfattning

Coronapandemin gjorde 2020 till ett utmanande år. Efterfrågan på marknaden påverkades kraftigt, särskilt den kortcykliska affären samt inom olje- och gasindustrin. Gruvindustrin var fortsatt stabil under året. I slutet av året återhämtade sig dock verksamheter som ligger tidigt i cykeln, som bil- och verkstadsindustrin. Det är fortfarande svårt att förutsäga de kortsiktiga konsekvenserna, och på lång sikt kommer hanteringen av pandemin och politiska ekonomiska beslut att avgöra hur snabbt och starkt återhämtningen sker. Under tiden prioriterar vi att fortsätta med förebyggande åtgärder för att säkra våra medarbetare och kunder och ett fortsatt fokus på att genomföra våra besparingsinitiativ och ta vara på intressanta tillväxtmöjligheter vi ser framför oss. På helårsbasis minskade Sandviks orderingång för kvarvarande verksamhet med –12 procent (–2) och intäkterna minskade med –11 procent (0), i fast valuta för jämförbara enheter.

Resultat och avkastning

Sandviks orderingång uppgick till 86 288 miljoner kronor (104 147) för 2020 och intäkterna var totalt 86 409 miljoner kronor (103 533). Rörelseresultatet var 11 184 miljoner kronor (13 182), motsvarande 12,9 procent (12,7) av intäkterna. Det justerade rörelseresultatet försämrades till 14 531 miljoner kronor (19 015) och den justerande rörelsemarginalen sjönk till 16,8 procent (18,4). Rörelser i metallpriser för Sandvik Materials Technology gav en negativ påverkan på rörelseresultatet med –172 miljoner kronor (274). Förändringar i utländsk valuta påverkade resultatet negativt med –974 miljoner kronor (1 879) jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till 54 miljoner kronor (–1 238). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader var 11 238 miljoner kronor (11 945) för koncernen och 11 270 miljoner kronor (12 150) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan om –2 517 miljoner kronor (–3 421) på resultatet, motsvarande 22 procent (29) av resultatet före skatt. Årets resultat, hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, uppgick till 8 721 miljoner kronor (8 539). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 6,96 kronor (6,81) och 6,99 kronor (6,97) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital var 13 procent (15) och avkastning på eget kapital var 14 procent (14).

Resultat och avkastning

 

2019

2020

Rörelseresultat, MSEK

13 182

11 184

% av intäkter

12,7

12,9

Justerat rörelseresultat, MSEK

19 015

14 531

% av intäkter

18,4

16,8

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

11 945

11 238

% av intäkter

11,5

13,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

15,0

13,3

Avkastning på eget kapital, %

13,9

13,6

Resultat per aktie, SEK

6,81

6,96

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

6,79

6,95

Varav kvarvarande verksamheter

 

 

Rörelseresultat, MSEK

13 386

11 216

% av intäkter

13,0

13,0

Justerat rörelseresultat, MSEK

19 219

14 563

% av intäkter

18,6

16,9

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

12 150

11 270

% av intäkter

11,8

13,0

Resultat per aktie, SEK

6,97

6,99

Rörelsekapital

Rörelsekapital i förhållande till intäkter för året var 28 procent (25). I absoluta tal uppgick rörelsekapitalet till 20 355 miljoner kronor (25 027) vid årets slut. Rörelsekapitalets volym förändrades med –2 055 miljoner kronor (447) jämfört med föregående år. Förändrade valutakurser påverkade rörelsekapitalet negativt med –2 486 miljoner kronor (869) jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar minskade rörelsekapitalet med –132 miljoner kronor (264).

Investeringar, koncernen totalt

 

2019

2020

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 147

3 278

% av intäkter

4,0

3,8

% av avskrivning enligt plan

99

80

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 15 347 miljoner kronor (16 894). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10 571 miljoner kronor (11 703). Vid årets slut uppgick likvida medel till 23 752 miljoner kronor (16 987). Räntebärande skulder, inklusive nettopensionsskulder, med avdrag för likvida medel, resulterade i en nettoskuld om 2 646 miljoner kronor (11 131). Nettoskuldsättningsgraden var 0,04 (0,18). Sandviks kreditfaciliteter om 9 000 miljoner kronor var outnyttjade vid årets slut. I det svenska obligationsprogrammet om 15 000 miljoner kronor, fanns vid årets utgång utestående obligationer motsvarande ett nominellt värde om 2 650 miljoner kronor. I det europeiska obligationsprogrammet om 3 000 miljoner euro utnyttjades ett nominellt värde om 1 103 miljoner euro. Återstående löptider för koncernens utestående obligationer var i snitt 1,0 år för svenska obligationer och 5,5 år för europeiska obligationer. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget A- för Sandviks långfristiga upplåning och A–2 för kortfristig upplåning.

Finansiell ställning

 

2019

2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

16 894

15 347

Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK

11 703

10 571

Likvida medel och kortfristiga placeringar 31/12, MSEK

16 987

23 752

Nettoskuld 31/12, MSEK

11 131

2 646

Finansnetto, MSEK

–1 238

54

Soliditet, %

51

55

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,18

0,04

Eget kapital 31/12, MSEK

61 858

65 082

Eget kapital per aktie 31/12, SEK

49,3

51,9

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 65 082 miljoner kronor (61 858) eller 51,9 kronor per aktie (49,3). Soliditeten uppgick till 55 procent (51).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2020 till 3 197 miljoner kronor (4 136), vilket motsvarar 80 procent av avskrivningar enligt plan för den kvarvarande verksamheten. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel uppgick till 778 miljoner kronor (95). Förvärv av företag och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till 3 274 miljoner kronor (1 870). Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar uppgick till 405 miljoner kronor (533).

Portföljförvaltning

Den 14 januari kommunicerade Sandvik förvärvet av USA-baserade privatägda Summerill Tube Corporation. Företaget är en producent av avancerade rör för industrier som flyg, transport och kemi. Under 2018 genererade bolaget intäkter om cirka 100 miljoner kronor.

Den 12 mars slutförde Sandvik avyttringen av Sandvik Drilling and Completions (Varel), det vill säga den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare, privatägda Nixon Energy Investments. Sandvik kommer att kvarstå som minoritetsägare med 30 procent av bolaget och ha en plats i styrelsen.

Den 1 juni slutförde Sandvik förvärvet av Quimmco Centro Technológico (QCT), en privatägd mexikansk leverantör av integrerade lösningar för skärande bearbetning. Under 2019 hade QCT:s division för skärande bearbetning intäkter om cirka 90 miljoner kronor och hade 130 anställda.

Den 15 juli avyttrade Sandvik sitt 10-procentiga minoritetsägande i Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac), ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005 för att säkra tillgången på volfram. Minoritetsposten avyttrades till Xiamen Tungsten Co. Ltd., som är majoritetsägare i Gesac.

Den 2 oktober slutförde Sandvik förvärvet av de återstående 79 procenten i Allied Construction Products LLC (Allied), en amerikansk distributör av hydrauliska hammare till anläggnings- och gruvindustrin samt tillverkare av markvibratorer och monteringsfästen. 2019 hade företaget intäkter om cirka 29 miljoner USD med 38 anställda. Sandvik var sedan tidigare minoritetsägare med 21 procent och Sandviks produkter genererade cirka 80 procent av Allieds intäkter.

Den 9 oktober kommunicerade Sandvik att företaget tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett dotterbolag till M Group-koncernen. Under 2019 omsatte verksamheten för mineralprospektering cirka 450 miljoner kronor.

Den 19 oktober tecknade Sandvik ett avtal om att förvärva det amerikanska bolaget CGTech, en ledande leverantör av mjukvara för simulering, verifiering och optimering av numerisk kontrollkod (NC/CNC). CGTech har cirka 180 anställda och 2019 uppgick försäljningen till cirka 470 miljoner kronor. Förvärvet slutfördes den 31 december.

Den 23 december slutförde Sandvik förvärvet av indiska Miranda, en tillverkare av snabbstålsverktyg och solida runda hårdmetallverktyg. Under 2019 hade Miranda Tools intäkter om cirka 200 miljoner kronor och cirka 580 medarbetare.

Den 24 december tecknade Sandvik avtal om att förvärva DSI Underground, den ledande globala markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift. DSI Underground har cirka 2 000 anställda och försäljningen för 2020 förväntas uppgå till 518 miljoner euro (exkluderat de fyra joint ventures som ingår i förvärvet).

Den 30 december förvärvade Sandvik en minoritetsandel i det amerikanska privatägda mjukvaruföretaget Oqton, en ledande leverantör av AI-lösningar inom tillverkningsindustrin som hjälper kunderna att planera, optimera och automatisera sina produktionsflöden.

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK

 

Intäkter

Resultat efter finansiella poster

Vinstmarginal, %

2019

1:a kvartalet

25 180

4 145

16

 

2:a kvartalet

26 567

4 625

17

 

3:e kvartalet

25 188

2 765

11

 

4:e kvartalet

26 598

409

2

 

 

 

 

 

2020

1:a kvartalet

23 623

2 334

10

 

2:a kvartalet

20 229

1 524

8

 

3:e kvartalet

20 146

3 986

20

 

4:e kvartalet

22 412

3 394

15

Coronapandemin och påverkan på den finansiella rapporteringen

Goodwill hänförlig till affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology uppgående till 304 miljoner kronor skrevs ner under andra kvartalet till följd av en förväntad stängning av mindre verksamheter. Kostnaden har bokförts som övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Den prövning av goodwill som genomfördes under 2020 visade inte på några andra tecken på nedskrivningsbehov. Se not K13 för fler detaljer.

Sandvik har erhållit olika former av statliga stöd i olika länder där koncernen är verksam. Bidragen har redovisats som en minskad kostnad till vilken bidraget är hänförligt till. Merparten är relaterad till personalkostnader. Under fjärde kvartalet har dock inga statliga stöd erhållits i våra svenska bolag. Se not K33 för fler detaljer.

Per den 31 december har effekterna av coronapandemin inte haft någon betydande inverkan vid värderingen av lager, se not K18.

Per den 31 december låg reserveringar för kreditförluster kvar på en låg nivå jämfört med tolv månaders rullande intäkter. Det fanns inga indikationer på någon betydande inverkan på kreditförlustreserveringarna på grund av coronapandemin, se not K19.

Moderbolaget1)

Moderbolagets fakturering 2020 uppgick till 9 599 miljoner kronor (21 038) och rörelseresultatet till 2 950 miljoner kronor (4 224). Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen förlust vid separationen av Sandvik Materials Technology från kommissionärsstrukturen samt utdelningar och uppgick till –1 558 miljoner kronor (11 989). Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 7 057 miljoner kronor (15 601). Moderbolagets balansomslutning minskade med –12 462 miljoner kronor, från 76 797 miljoner kronor till 64 335 miljoner kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 430 miljoner kronor (976).

Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2020 till 3 354 personer (6 627).

Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,50 kronor (0) per aktie. Dessutom föreslår styrelsen en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 75 procent (0) av justerad vinst per aktie för Sandvik-koncernen.

Utdelning 6,50 kronor per aktie

 

x antal aktier

1 254 385 923

 

=8 153 508 500

i ny räkning överförs

26 461 788 059

Summa, SEK

34 615 296 559

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 38 666 (41 120), av vilka 19 procent (19) var kvinnor. Personalomsättningen var 8 procent (10). Löner och ersättningar uppgick under året till 18 864 miljoner kronor (21 770).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2020 framgår nedan. Styrelsen föreslår inga nya riktlinjer.

Riktinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänts av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi, se bolagets webbplats home.sandvik.

Former av ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Ersättningen får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Fast lön

Syftet med den fasta lönen är att attrahera och behålla ledande befattningshavare med rätt kompetens för respektive befattning. Lönenivån ska bestämmas baserat på jämförelse med liknande komplexa positioner inom en definierad jämförelsegrupp.

Rörlig ersättning
– Rörlig aktierelaterad ersättning

Bolaget kan erbjuda långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För närvarande finns pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats home.sandvik.

– Rörlig kontantersättning

Bolaget kan erbjuda kortsiktig eller långsiktig rörlig kontantersättning. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av sådan ersättning ska mätas under en period om ett till tre år. Sådan ersättning får årligen uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen.

Rörlig kontantersättning ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. Dessa kriterier ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och prestation samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden. Kriterierna kan vara finansiella, och innefatta minst tre nyckeltal, och icke-finansiella, och ska alltid vara affärsrelaterade. Minst 80 procent av den rörliga kontantersättningen ska kopplas till de finansiella kriterierna. Verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och affärsområdesnivå. De fastställda nyckeltalen ska presenteras på bolagets webbplats, home.sandvik. När mätperioden är slut ska det bedömas i vilken utsträckning de fastställda kriterierna har uppfyllts, vilket sedan redovisas i ersättningsrapporten året därpå. Såvitt avser de finansiella kriterierna ska bedömningen baseras på den finansiella information som senast offentliggjorts av bolaget.

– Särskilda arrangemang

I specifika fall får bolaget erbjuda ersättning med engångsbelopp, förutsatt att sådan ersättning endast lämnas på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och inte överstiger ett belopp motsvarande 100 procent av individens fasta årslön och maximala rörliga kontantersättning samt inte utges mer än en gång per år och individ.

– Rätt att innehålla eller kräva tillbaka ersättning

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och om en sådan åtgärd bedöms som rimlig, och (ii) har rätt att innehålla eller kräva tillbaka rörlig ersättning till en ledande befattningshavare som baserats på resultat som i efterhand visat sig vara felaktiga på grund av oegentlighet (så kallade malus och clawback).

Pensionsförmåner

Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 55 procent av den fasta årslönen, i enlighet med den svenska ITP1-planen. Undantag från denna huvudregel får medges för ledande befattningshavare med en pågående förmånsbestämd plan, förutsatt att kostnaden för denna plan inte överstiger ovannämnda tak.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare med behov av dubbelt boende kan betalt boende med mera tillkomma i linje med Sandviks regelverk och sådan förmån får uppgå till högst 20 procent av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning

Avgångsvederlag får utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och inget avgångsvederlag ska utgå.

I det fall en ledande befattningshavare inte har rätt till avgångsvederlag men omfattas av ett åtagande om konkurrensbegränsning, kan den ledande befattningshavaren istället kompenseras för ett sådant åtagande. Ersättning för ett åtagande om konkurrensbegränsning ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen av anställningen och ska inte betalas ut under en längre period än 18 månader. Den fasta lönen under uppsägningstiden tillsammans med ersättning for åtagandet om konkurrensbegränsning ska inte överstiga ett belopp motsvarande den ledande befattningshavarens fasta lön under 24 månader.

Beaktande av ersättning till bolagets anställda

Vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer, har som riktvärde använts de anställningsvillkor som tillämpas inom bolaget som helhet, med beaktande av principen att ersättningspaketen för alla Sandvik-anställda ska baseras på positionens komplexitet, prestation och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds inom Sandvik samma kombination av ersättningskomponenter såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet.

Anpassningar till lokala regler

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fastlagd lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not K4.

Forskning och Utveckling (FoU)

Respektive affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter. Fokusområden är material och processer inom maskinbearbetning, additiv tillverkning, legeringar, pulverteknologi, elektrifiering och digitala lösningar.

Sandvik har en portfölj om cirka 5 977 aktiva patent (6 060). Under 2020 beviljades 853 nya patent (964). Investeringarna i FoU uppgick till 3 429 miljoner kronor (3 674) under 2019, vilket motsvarar 4,0 procent (3,7) av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 2 534 (2 740) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många interna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Vi följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att försäkra sig om att en korrekt prismodell används och att rätt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete och EU:s initiativ kring skattetransparens och efterlever dessa standarder i takt med att de fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen bidrar till att minska osäkerheten om de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2020 betalade koncernen 3 518 miljoner kronor (3 598) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt utgör bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatter samt fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid nio anläggningar. Samtliga innehar de tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten. Under året överskreds ett antal riktvärden för utsläpp till luft och vatten och vid ett tillfälle överskreds gränsvärdet för utsläpp till vatten. Åtgärder har vidtagits i samtliga fall för att följa dessa riktvärden. Ett miljötillstånd behöver förnyas 2021.

Lagstadgad hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport, vilket har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna Värdeskapande erbjudanden, Hållbarhetsmål 2030, Riskhantering, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter.

Händelser efter årets slut

Den 1 januari 2021 bildades ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions, av den tidigare divisionen Crushing and Screening. Den återstående verksamheten inom Sandvik Mining and Rock Technology bytte namn till Sandvik Mining and Rock Solutions.

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs på kommission för Sandvik AB. Dessa framgår av not M12.