Vd och koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner

Vd och koncernledning

Verkställande direktören är ansvarig för beslutsfattandet inom koncernen gällande de områden som delegerats från styrelsen. För att försäkra sig om ett heltäckande koncernperspektiv i dessa frågor har verkställande direktören utsett koncernledningen som ett rådgivande forum med fokus på hur koncernens mål, strategier, struktur och organisation ska uppnås. Koncernledningen sammanträder månadsvis och dess medlemmar ansvarar för genomförandet av verkställande direktörens beslut.

Under 2020 bestod koncernledningen av:

  • Stefan Widing, verkställande direktör och koncernchef (efterträdde Björn Rosengren den 1 februari 2020) och chef för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (från 1 oktober 2020)
  • Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör
  • Lars Bergström, chef för Sandvik Machining Solutions (till 30 september 2020), chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions (från 1 oktober 2020 till 31 december 2020)
  • Nadine Crauwels, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions (från 1 oktober 2020)
  • Henrik Ager, chef för Sandvik Mining and Rock Technology
  • Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology
  • Jessica Alm, kommunikationsdirektör
  • Johan Kerstell, personaldirektör
  • Åsa Thunman, chefsjurist

Den 1 januari 2021 tillträdde Anders Svensson som chef för det nya affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions och blev medlem av koncernledningen.

Verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen presenteras närmare i Koncernledning.

Affärsområden

Sandviks organisationsmodell baseras på en decentraliserad affärsmodell. Sedan 1 januari 2021 har bolaget fyra separata affärsområden – Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, Sandvik Materials Technology och Sandvik Rock Processing Solutions – som bygger på olika produkterbjudanden. Varje affärsområde har fullt ansvar för sina respektive affärsresultat.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions är uppdelat i två affärsområdessegment – Sandvik Machining Solutions och Sandvik Manufacturing Solutions. Vidare är var och ett av de fyra affärsområdena uppdelat i ett antal divisioner baserat på produkterbjudande eller varumärke. Divisionen är den högsta operationella nivån i Sandviks organisatoriska struktur. Vissa divisioner som baseras på produkterbjudande är i sin tur indelade i affärsenheter som representerar en definierad del av produkterbjudandet.

För en överblick av Sandviks organisationsmodell hänvisas till Värdeskapande erbjudanden. Se även home.sandvik för närmare information om koncernens affärsverksamhet och produktportföljer.

Koncernfunktioner

Sandvik har fyra koncernfunktioner: kommunikation, finans, personal och juridik. Koncernfunktionerna fokuserar specifikt på att etablera lämpliga värdeskapande strukturer och processer som är gemensamma för koncernen eller som avser ett specifikt område som koncernen ansvarar för.