Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs i styrelsens arbetsordning vilken granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva arbetet som styrelsen utför.

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, även mål och strategi för affärsverksamheten, väsentliga förvärv och investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.

Sammansättning

Sandviks styrelse bestod den 31 december 2020 av åtta årsstämmovalda ledamöter. Valberedningen meddelade inför årsstämman 2020 att valberedningen hade tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Den nuvarande styrelsesammansättningen är ett resultat av valberedningens arbete inför den bolagsstämman. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Om man bortser från verkställande direktören, är 43 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna kvinnor.

De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till styrelserepresentation och de har utsett två ledamöter och två suppleanter (varav en av dessa lämnade sitt uppdrag som suppleant den 15 december 2020).

Styrelseledamöterna presenteras i Styrelse.

Oberoende

Marika Fredriksson och Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Stefan Widing är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga fem ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Sandvik, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelsens arbete under 2020

Under året sammanträdde styrelsen 13 gånger. Verkställande direktören presenterade sin 100-dagarsplan efter sitt tillträde och påbörjade en granskning av strategin. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier. Styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Styrelsen fick regelbundna uppdateringar rörande påverkan av covid-19-pandemin på verksamheten och fattade vissa strategiska beslut baserat på detta. Styrelsen behandlade också frågor relaterade till övergripande koncernstrategi och långsiktiga mål, både finansiella och hållbarhetsrelaterade, IT, riskhantering, personal, såsom incitamentsprogram, miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande förvärv och avyttringar, såsom beslutet att fortsätta processen att separera affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) med avsikten att dela ut SMT till aktieägarna och börsnotera det, förvärvet av CGTech och undertecknandet av avtalet om att förvärva DSI Underground. Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter. I september 2020 besökte styrelsen Sandviks verksamhet i Gimo och Fagersta, med vidtagande av särskilda försiktighetsåtgärder på grund av covid-19-restriktionerna.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2020 utgår arvode med 2 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 690 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgår till ordföranden i revisionsutskottet 300 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 170 000 kronor, sammanlagt 640 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgår 145 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 115 000 kronor, sammanlagt 375 000 kronor. Inget arvode utgick till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2020 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2020

Ledamot

Styrelse

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

1)

Avgick som arbetstagarsuppleant den 15 december 2020.

2)

Ersattte Lars Westerberg som ledamot av revisionsutskottet från den 28 april 2020.

3)

Avgick som verkställande direktör och koncernchef såväl som styrelseledamot den 1 februari 2020.

4)

Avgick som styrelseledamot på årsstämman 2020 och därmed också som ledamot av revisionsutskottet.

5)

Utsågs till verkställande direktör och koncernchef från 1 februari 2020 och deltog vid möten endast i den funktionen tills han utsågs till styrelseledamot på årsstämman 2020.

6)

Utsågs till styrelseledamot på årsstämman 2020.

Totalt antal möten

13

5

2

8

Jennifer Allerton

13

 

 

 

Thomas Andersson

13

 

 

 

Claes Boustedt

13

5

 

8

Marika Fredriksson

12

 

 

 

Johan Karlström

12

 

2

 

Tomas Kärnström

13

 

 

 

Thomas Lilja

13

 

 

 

Mats W Lundberg1)

13

 

 

 

Johan Molin2)

13

3

2

8

Björn Rosengren3)

1

 

 

 

Helena Stjernholm

13

5

2

8

Lars Westerberg4)

7

2

 

 

Stefan Widing5)

12

 

 

 

Kai Wärn6)

6

 

 

 

Styrelsens sammansättning, 31 december 2020

Namn

Funktion

Oberoende enligt Koden

Aktieinnehav, antal1)
2020-12-31

Invald

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för
förvärv och avyttringar

1)

Avser eget och närståendes aktieinnehav i Sandvik AB.

2)

Arbetstagarrepresentanter (både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsemötena). Thomas Lilja (ledamot) representerar Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Tomas Kärnström (ledamot) och Thomas Andersson (suppleant) representerar IF Metall.

3)

Ytterligare 10 000 aktier förvärvades den 29 januari 2021.

4)

Marika Fredriksson och Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Stefan Widing är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

5)

Därutöver 1 000 000 köpoptioner i Sandvik AB.

Jennifer Allerton

Ledamot

Ja

10 000

2015

 

 

 

Thomas Andersson

Suppleant2)

 

0

2012

 

 

 

Claes Boustedt

Ledamot

Ja

20 0003)

2015

Ordförande

 

Ledamot

Marika Fredriksson

Ledamot

Nej4)

2 500

2017

 

 

 

Johan Karlström

Ledamot

Ja

5 000

2011

 

Ledamot

 

Tomas Kärnström

Ledamot2)

 

2 889

2006

 

 

 

Thomas Lilja

Ledamot2)

 

4 840

2016

 

 

 

Johan Molin

Ordförande

Ja

260 0005)

2015

Ledamot

Ordförande

Ordförande

Helena Stjernholm

Ledamot

Nej4)

5 000

2016

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Stefan Widing

Ledamot

Nej4)

43 152

2020

 

 

 

Kai Wärn

Ledamot

Ja

12 000

2020