Ägarstruktur och årsstämma

Ägarstruktur

Per den 31 december 2020 uppgick Sandviks aktiekapital till 1 505 263 107,60 kronor och antalet aktier till 1 254 385 923. Enligt aktieboken hade Sandvik per den 31 december 2020 cirka 106 000 aktieägare. AB Industrivärden var största ägare med cirka 12,5 procent av aktiekapitalet. Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 43 procent av investerare utanför Sverige.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. På årsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt avseende bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och, i förekommande fall, Koden.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid som föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i Sandviks stämmor och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman.

Alla aktier i Sandvik har samma rösträtt med en röst per aktie.

Årsstämma 2020

Sandviks årsstämma 2020 på Göransson Arena i Sandviken (foto)

Sandviks årsstämma på Göransson Arena i Sandviken. På grund av covid-19-pandemin deltog endast nio aktieägare och ombud på plats.

Vid årsstämman i Sandviken den 28 april 2020 deltog aktieägare som representerade 56,2 procent av aktiekapitalet och rösterna. På grund av covid-19-pandemin deltog aktieägarna huvudsakligen genom ombud eller förhandsröstning. Advokat Sven Unger valdes till ordförande för årsstämman. Stämman beslutade bland annat om följande:

  • Ingen utdelning
  • Omval av Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin och Helena Stjernholm som styrelseledamöter. Nyval av Stefan Widing och Kai Wärn som styrelseledamöter. Omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.
  • Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor
  • Reviderad instruktion för valberedningen
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
  • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se home.sandvik.

Tio största aktieägarna

31 december 2020, %

 

Källa: Monitor, Modular Finance AB

AB Industrivärden

12,5

Alecta Pensionsförsäkring

5,1

Swedbank Robur Fonder

3,4

BlackRock

2,9

Vanguard

2,6

Lundbergföretagen AB

2,4

AMF Försäkring och Fonder

2,3

SEB Fonder

2,2

Norges Bank

1,7

Handelsbanken Fonder

1,5

Årsstämma 2021

Nästa årsstämma kommer att hållas den 27 april 2021. Mer information finns på home.sandvik.