Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

2019

2020

Koncernen totalt

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

 

11 945

11 238

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

10 077

5 964

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

K30

428

926

Utbetalning till pensionsfonder

K22

–747

–674

Betald skatt

 

–3 598

–3 518

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

18 105

13 935

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

474

867

Förändring av rörelsefordringar

 

1 168

1 533

Förändring av rörelseskulder

 

–2 090

–344

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 

–447

2 055

 

 

 

 

Investeringar i hyresmaskiner

 

–911

–935

Försäljning av hyresmaskiner

 

147

292

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

16 894

15 347

 

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel

K31

–1 870

–3 274

Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exklusive likvida medel

K32

95

778

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

–3 472

–2 684

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

397

269

Förvärv av immateriella tillgångar

 

–664

–514

Försäljning av immateriella tillgångar

 

42

0

Förvärv av finansiella tillgångar

 

–74

Försäljning av finansiella tillgångar

 

633

Övriga investeringar, netto

 

281

89

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto

 

–5 191

–4 775

 

 

 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

 

 

Återbetalning av lån

 

–6 664

–2 354

Upptagna lån

 

60

56

Utbetald utdelning

 

–5 340

Amorteringar av leasingskulder

K30

–945

–1 012

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–12 890

–3 310

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

–1 188

7 261

Likvida medel vid årets början

 

18 089

16 987

Kursdifferens i likvida medel

 

86

–496

Likvida medel vid årets slut

K30

16 987

23 752

 

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

17 046

15 414

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto

 

–5 206

–4 777

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto

 

–12 890

–3 310

Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet

 

–1 050

7 327