Koncernens förändringar i eget kapital

 

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

 

 

MSEK

Aktie­kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Summa

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2019

1 505

7 678

5 110

43 827

58 120

42

58 162

Årets resultat

8 539

8 539

–16

8 523

Övrigt totalresultat

1 900

–1 315

585

585

Årets totalresultat

1 900

7 224

9 124

–16

9 108

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv av innehav i minoritetsintresse

3

3

–3

0

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

97

97

97

Betalningar vid lösen av optionsprogram

20

20

20

Minskning av säkring optionsprogram

–189

–189

–189

Utdelningar

–5 331

–5 331

–9

–5 340

Utgående eget kapital 31 december 2019

1 505

7 678

7 010

45 651

61 844

14

61 858

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2020

1 505

7 678

7 010

45 651

61 844

14

61 858

Korrigering av tidigare år

–53

–53

–53

Ingående eget kapital 1 januari 2020

1 505

7 678

7 010

45 598

61 791

14

61 805

Årets resultat

8 735

8 735

–14

8 721

Övrigt totalresultat

–4 736

–921

–5 657

3

–5 655

Årets totalresultat

–4 736

7 814

3 077

–11

3 066

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv av innehav i minoritetsintresse

2

2

–2

0

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

34

34

34

Betalningar vid lösen av optionsprogram

0

0

0

Ökning/minskning av säkring optionsprogram

176

176

176

Utdelningar

Utgående eget kapital 31 december 2020

1 505

7 678

2 274

53 624

65 081

1

65 082