GRI

Koncernens balansräkning

MSEK

Not

31 dec 2019

31 dec 2020

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

K13

20 074

21 004

Materiella anläggningstillgångar

K14

25 643

23 975

Nyttjanderättstillgångar

K15

3 172

2 891

Andelar i intresseföretag

K16

292

508

Finansiella tillgångar

 

83

81

Uppskjutna skattefordringar

K11

3 797

4 098

Långfristiga fordringar

K17

2 390

2 598

Summa anläggningstillgångar

 

55 450

55 155

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

K18

24 243

21 473

Kundfordringar

K19

14 878

12 369

Skattefordringar

K11

1 403

676

Övriga fordringar

K20

4 785

4 522

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

896

822

Likvida medel

 

16 953

23 752

Tillgångar som innehas för försäljning

K32

1 815

361

Summa omsättningstillgångar

 

64 973

63 973

Summa tillgångar

 

120 423

119 128

MSEK

Not

31 dec 2019

31 dec 2020

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

 

7 678

7 678

Reserver

 

7 010

2 274

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

 

45 651

53 624

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

61 844

65 081

Innehav utan bestämmande inflytande

 

14

1

Summa eget kapital

K21

61 858

65 082

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Avsättningar för pensioner

K22

7 765

8 822

Räntebärande skulder

K23, K28

17 619

13 536

Uppskjutna skatteskulder

K11

2 299

2 059

Övriga avsättningar

K24

1 193

1 409

Övriga skulder

K25

298

274

Summa långfristiga skulder

 

29 174

26 099

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

K23, K28

3 026

4 352

Leverantörsskulder

 

7 598

6 974

Skatteskulder

K11

3 744

2 695

Övriga skulder

K25

4 507

4 077

Övriga avsättningar

K24

2 693

3 381

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

K26

6 944

6 297

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

K32

880

171

Summa kortfristiga skulder

 

29 391

27 947

Summa skulder

 

58 564

54 046

Summa eget kapitla och skulder

 

120 423

119 128