M8 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

2019

2020

Periodens aktuella skatt

–1 326

–624

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–87

–57

Total aktuell skattekostnad

–1 413

–681

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

729

1

Total redovisad skattekostnad

–684

–680

Avstämning av verklig skatt, moderbolaget

Moderbolagets verkliga skattesats understiger nominell skattesats i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av utdelningar från aktier i dotterföretag som är ej skattepliktiga intäkt.

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets verkliga skatt:

 

2019

2020

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

15 821

 

3 547

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

–3 386

–21,4

–759

–21,4

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–68

–0,4

–51

–1,4

Ej skattepliktiga intäkter

2 797

17,7

178

5,0

Ändringar avseende tidigare år

–27

–0,2

–57

–1,6

Övrigt

9

0,2

Total redovisad verklig skatt

–684

–4,3

–680

–19,2

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder.

 

2019

2020

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Materiella anläggningstillgångar

–24

–24

–24

–24

Lager

6

6

6

6

Avsättningar

76

–21

55

86

–11

75

Icke räntebärande poster

43

43

25

–1

24

Totalt

125

–45

80

117

–36

81

 

 

 

 

 

 

 

Kvittning inom bolag

–125

125

–117

117

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

80

80

81

81

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2019

2020

Ingående balans, netto

–649

80

Redovisat i resultaträkningen

729

1

Utgående balans, netto

80

81

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

2019

2020

Skatteskulder

–604

–11

Skattefordran

Netto skatteskuld/skattefordran

–604

–11

Redovisningsprinciper

Skatt

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen för moderbolaget görs på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.