M7 Finansnetto

 

2019

2020

Utdelning, netto efter skatt

10 036

738

Koncernbidrag, lämnade/erhållna

1 937

Realisationsresultat vid avyttringar av andelar

16

–2 243

Nedskrivningar

–53

Totalt

11 989

–1 558

 

2019

2020

Ränteintäkter, koncernföretag

482

432

Ränteintäkter, övriga

0

0

Derivat, koncernföretag

5

Övrigt

3

11

Totalt

485

448

 

2019

2020

Räntekostnader, koncernföretag

–154

–41

Räntekostnader, övriga

–564

–521

Derivat, koncernföretag

–65

–4

Övrigt

–12

–12

Totalt

–795

–578

Redovisningsprinciper

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer

Koncernbidrag som ett moderbolag erhåller från ett dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag. Koncernbidrag som lämnas från moderbolag till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag.

Anteciperad utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek, och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek före publiceringen av de finansiella rapporterna.

Finansiella garantiavtal

För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag, intresseföretag och samriskföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.