M6 Övriga rörelseintäkter och-kostnader

Moderbolagets övriga rörelseintäkter uppgick till 7 miljoner kronor (44) och består i huvudsak av vinst vid försäljning av anläggningstillgångar på 4 miljoner kronor (31).

Moderbolagets övriga rörelsekostnader uppgick till –1 055 miljoner kronor (–1 249) och består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag på –830 miljoner kronor (–1 189) .