M3 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Medelantalet anställda vid årets slut 2020 var 4 990 (6 711) varav 25 procent kvinnor (23). All personal i Moderbolaget är anställda i Sverige.

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2019

2020

1)

Moderbolagets pensionsskulder hänförliga till dessa personer uppgick till 4 miljoner kronor (4).

Löner och ersättningar

4 196

2 160

Sociala kostnader

1 291

770

Pensionskostnader

571

426

Totalt

6 058

3 356

 

 

 

Varav till styrelsemedlemmar och vd1)

 

 

Löner och ersättningar

39

38

Rörlig lön

6

Pensionskostnader

23

21

Könsfördelningen i företagsledningen

Andel kvinnor, %

2019

2020

Styrelser och verkställande direktörer

27

27

Övriga ledande befattningshavare

29

29

Informationen angående incitamentsprogram finns i not K4.

Redovisningsprinciper

Ersättningar till medarbetare

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda planer än som anges i IAS 19. Moderbolaget följer bestämmelserna i tryggandelagen samt Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De mest väsentliga skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, och att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar.