M22 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2019

2020

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

0

0

Summa enligt balansräkningen

0

0

Summa enligt kassaflödesanalysen

0

0

Betald och erhållen ränta och utdelning

2019

2020

Erhållen utdelning

10 036

738

Erhållen ränta

489

396

Erlagd ränta

–572

–481

Totalt

9 953

654

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2019

2020

Förändring i värdet av finansiella instrument

180

–102

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–327

–330

Vinst och förlust vid avyttring bolag och aktieinnehav

–18

2 243

Avsättningar till pensioner

–36

–34

Övriga avsättningar

214

15

Övrigt

–235

–2 205

Totalt

–222

–413