M21 Transaktioner med närstående

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 8 513 miljoner kronor (16 966), vilket motsvarar 89 procent (81), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 67 procent (58). Av moderbolagets inköp kom 1 886 miljoner kronor (1 875) eller 23 procent (11) från koncernföretag. Moderbolaget har inga lån till intresseföretag. Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 miljoner kronor (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Det finns inga anställningsavtal mellan bolag i koncernen och moderbolagets styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, de sägs upp på skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande.