M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

2019

2020

Diskonterade växlar

Övriga borgens– och ansvarsförbindelser

4 577

3 889

Totalt

4 577

3 889

varav för dotterföretag

4 570

3 853

Moderbolagets borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 3 889 miljoner kronor (4 577), varav 1 miljoner kronor (1) utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upplåning i Sandvik Treasury AB. Resterande belopp utgjordes huvudsakligen av utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och leverantörer för mottagna förskott, samt dessutom olika typer av fullgöranden och andra garantier ställda till finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning, bankgarantier såväl som pensionsåtaganden.

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2020 och 2019.