M18 Långfristiga räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande skulder förfaller enligt följande:

 

2019

2020

1)

Övriga skulder utgörs i huvudsak av obligationslån.

 

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Skulder till koncernföretag

1

1

1

1

Övriga skulder1)

6 977

8 146

15 123

4 976

6 369

11 345

Totalt

6 978

8 146

15 124

4 977

6 369

11 346