M17 Övriga avsättningar

 

Garanti-
åta­gan­den

Om­strukture­rings­åtgärder

Personal­relate­rade
förmåner

Miljö-
åtagan­den

Legala tvister

Övriga för­plik­tel­ser

Totalt

Ingående balans 1 januari 2019

9

36

143

27

0

215

Avsättningar som gjorts under året

1

265

56

25

0

0

347

Avsättningar som tagits i anspråk under året

2

–75

–52

0

0

0

–125

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

0

–4

0

0

0

0

–4

Utgående balans 31 december 2019

12

222

147

52

0

0

433

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

12

222

147

52

0

0

433

Avsättningar som gjorts under året

–7

241

87

–34

3

290

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–2

–168

–102

–1

–273

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–3

0

–3

Omklassificeringar

0

3

–3

0

0

Utgående balans 31 december 2020

3

295

129

17

0

3

447