M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Moderbolagets redovisade pensionsskuld uppgick till 303 miljoner kronor (337). Moderbolagets PRI-pensioner säkerställs genom en egen pensionsstiftelse, Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige, vari Sandvik AB och ett flertal svenska dotterföretag ingår. Underskottet har skuldförts i bolagen. Moderbolagets förpliktelser utgörs främst av ITP–planen.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2019

2020

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

2 489

2 595

Förvaltningstillgångar

2 482

1 594

Underskott i stiftelsetillgångar

–330

699

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

–337

–303