M11 Leasing

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare i enlighet med RFR 2

 

2019

2020

Inom ett år

135

117

Mellan ett år och fem år

374

279

Längre än fem år

223

191

Koncernen totalt

732

587

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som hyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustning redovisas bland rörelsekostnader. Moderbolaget redovisade leasingkostnader om 159 miljoner kronor 2020.

Operationell leasing där Sandvik är leasegivare

Det finns inga framtida förväntade minimileaseintäkter för ej annullerbara leasingkontrakt (0).

Redovisningsprinciper

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.