K9 Rörelsens kostnader

 

2019

2020

Kostnad för varor och material

–33 104

–28 099

Ersättning till anställda

–27 383

–23 928

Avskrivningar

–5 704

–5 515

Nedskrivningar av lager

–215

–270

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar

–4 364

–450

Nedskrivningar av osäkra kundfordringar

–74

–102

Övriga kostnader

–20 201

–17 305

Totalt

–91 045

–75 668

Övriga kostnader avser främst inköp av tjänster och förbrukningsmaterial.