K7 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppgick till 473 miljoner kronor (1 184). I beloppet ingår till största delen realiserat resultat på säkringsinstrument med 169 miljoner kronor samt valutakursvinster på 96 miljoner kronor.

För 2019 ingår det till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär med 550 miljoner kronor och intäkter från rättsliga uppgörelser/tvister med 100 miljoner kronor.