K4 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Medelantal anställda

 

2019

2020

 

Antal kvinnor

%

Antal kvinnor

%

Sverige

8 997

24

8 311

24

Övriga Europa

14 041

19

12 867

19

Europa totalt

23 038

21

21 179

21

 

 

 

 

 

Nordamerika

5 343

17

4 844

19

Sydamerika

1 782

16

1 737

16

Afrika, Mellanöstern

2 173

17

2 103

18

Asien

7 851

14

7 858

14

Australien

934

17

946

19

Totalt

41 120

19

38 666

19

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2019

2020

Löner och ersättningar

21 770

18 864

Sociala kostnader

5 613

5 064

Koncernen totalt

27 383

23 928

 

 

 

varav pensionskostnader ingående i sociala kostnader

1 612

1 649

Av koncernens pensionskostnader avsåg 59 miljoner kronor (62) gruppen styrelser och verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick till 76 miljoner kronor (105).

Löner och ersättningar per marknadsområde

 

2019

2020

Sverige

5 533

4 624

Övriga Europa

8 351

7 180

Europa totalt

13 884

11 804

 

 

 

Nordamerika

3 621

2 979

Sydamerika

401

414

Afrika, Mellanöstern

798

808

Asien

2 226

2 066

Australien

840

792

Totalt

21 770

18 864

 

 

 

varav till styrelser och verkställande direktörer

 

 

Löner och ersättningar

675

608

varav rörlig lön

111

82

Könsfördelningen i företagsledningen

Andel kvinnor, %

2019

2020

Styrelser och verkställande direktörer

16

16

Övriga ledande befattningshavare

25

25

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen

Arvoden till styrelseordförande och övriga externa styrelsemedlemmar betalas enligt årsstämmans beslut. Inget styrelsearvode betalas till företagets koncernchef eller till arbetstagarrepresentanterna.

I enlighet med beslutet på årsstämman 2020 uppgår det sammanlagda arvodet för externa styrelseledamöter som valts på stämman till totalt 6 690 000 kronor, beräknat på årsbasis. Av detta belopp utgår 2 550 000 kronor till styrelseordföranden (Johan Molin) och 690 000 kronor vardera till övriga externa ledamöter i styrelsen (Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Helena Stjernholm och Kai Wärn).

Utöver dessa belopp har årsstämman beslutat att arvode för utskottsarbete ska betalas till styrelseledamöter som valts på stämman, med ett sammanlagt belopp på 640 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet (Claes Boustedt 300 000 kronor, Helena Stjernholm 170 000 kronor och Johan Molin 170 000 kronor) och med ett sammanlagt belopp på 375 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet (Johan Molin 145 000 kronor, Johan Karlström 115 000 kronor och Helena Stjernholm 115 000 kronor). Inget arvode utgick till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

Den långsiktiga kapitalförvaltaren Industrivärden, som även är största aktieägare i Sandvik, beviljade under 2019 styrelseordföranden köpoptioner till en miljon Sandvik-aktier med fem års löptid och ett lösenpris på 177 kronor. Optionerna köptes av styrelseordföranden till marknadspris.

Koncernchefen och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning

För information om de aktuella riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid 2020 årsstämman, se Förvaltningsberättelse.

Koncernchef och verkställande direktör

Sandviks koncernchef och verkställande direktör, Stefan Widing, erhöll en fast årslön på 11 159 393 kronor och erhöll som löneförmån en tjänstebil från företaget. Därtill kommer en kontant rörlig årslön som uppgår till högst 75 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönen för 2020 uppgick till 1 787 501 kronor.

Stefan Widing har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Varje år avsätts en pensionspremie på 37,5 procent av hans fasta årslön.

Skulle företaget säga upp anställningen, har Stefan Widing en uppsägningstid på 12 månader och erhåller ett avgångsvederlag om 12 månadslöner.

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledamöter i koncernledningen omfattas av en svensk pensionsplan (ITP1 eller ITP2), med undantag för en ledamot som omfattas av en schweizisk pensionsplan. Den lägsta pensionsåldern är 62 år.

För ledamöter som omfattas av ITP1 (premiebestämd) kan ett tillägg på 5 procent av den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp gälla.

För ledamöter som omfattas av ITP2 (förmånsbestämd) gäller ett premiebestämt tilläggsavtal där företaget varje år avsätter 25–33 procent (beroende på ålder och när anställningen i koncernledningen påbörjades) av den del av lönen som överstiger 20 prisbasbelopp. En ledamot omfattas av en schweizisk pensionsplan där 21 procent av den fasta lönen avsätts. Av dessa betalas 75 procent av företaget och 25 procent av den anställde.

Ett avgångsvederlag betalas ut om företaget säger upp anställningen. Avgångsvederlaget motsvarar 6–12 månaders fast lön utöver uppsägningstiden, som uppgår till 6–12 månader. Eventuella andra inkomster av tjänst kan dras av från avgångsvederlaget.

Ersättning och andra förmåner hänförliga till 2020, kostnadsförda under 2020, i SEK

Befattning

Fast lön/styrelsearvode

Rörlig årslön1)

Andra förmåner2)

Långsiktig, rörlig lön3)

Pensions­kostnader4)

1)

Belopp som hänför sig till 2020 och enligt plan betalas ut 2021.

2)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

3)

Beloppen avser förändringar i 2018, 2019 och 2020 års långsiktiga incitamentsprogram för ledningsgruppens medlemmar vid årsslutet.

4)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget.

5)

Kostnadsfört under 2020.

6)

Den fasta lönen för Stefan Widing under 2020 uppgick till 11 159 393 kronor efter ett avdrag om 10 procent från grundlönen (apr–dec) om 975 001 kronor på grund av covid-19-pandemin. Återstående belopp avser semesterersättning etc. Styrelsearvoden till koncenchefen utgår ej.

7)

Björn Rosengrens fasta lön 2020 uppgick till 1 258 250 kronor, återstående belopp avser semesterersättning etc. Styrelsearvoden till koncernchefen utgår ej.

8)

Gäller följande personer 2020: Johan Kerstell, Tomas Eliasson, Jessica Alm, Åsa Thunman, Göran Björkman, Henrik Ager, Lars Bergström, Nadine Crauwels (okt–dec).

9)

Ett tillfälligt löneavdrag om 10 procent från grundlönen har tillämpats på grund av covid-19-pandemin för övriga ledande befattningshavare.

Styrelseordförande

2 865 0005)

Övriga styrelseledamöter

4 840 0005)

Koncernchef och VD

11 230 3266)

1 787 501

90 007

0

4 469 080

Föregående koncernchef och VD

3 712 3167)

0

8 194

0

471 874

Övriga ledande befattningshavare8)

29 754 8599)

4 536 867

544 311

6 179 976

11 663 108

Totalt

52 402 501

6 324 368

642 512

6 179 976

16 604 062

Ersättning och andra förmåner hänförliga till 2019, kostnadsförda under 2019, i SEK

Befattning

Fast lön/styrelsearvode

Rörlig årslön1)

Andra förmåner2)

Långsiktig, rörlig lön3)

Pensions­kostnader

1)

Belopp som hänför sig till 2019 och enligt plan betalas ut 2020.

2)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

3)

Beloppen avser förändringar i 2017, 2018 och 2019 års långsiktiga incitamentsprogram för ledningsgruppens medlemmar vid årsslutet.

4)

Kostnadsfört under 2019.

5)

Björn Rosengrens fasta lön 2019 uppgick till 15 099 000 kronor, återstående belopp avser semesterersättning etc. Styrelsearvoden till koncernchefen utgår ej.

6)

Med tillträdande koncernchef och vd, Stefan Widing, har träffats en överenskommelse om att delvis lösa in ett befintligt långsiktigt incitamentsprogram och delvis kompensera för förlorad rörlig årslön från tidigare arbetsgivare. Betalning på 10,3 MSEK gjordes 2019. Överenskommelsen innebär också att Stefan Widing, om han på eget initiativ bestämmer sig för att lämna Sandvik före den 31 december 2021, är skyldig att betala tillbaka 90 procent av beloppet för månaderna mellan hans sista arbetsdag och den 31 december 2021.

7)

Gäller följande personer under 2019: Johan Kerstell, Tomas Eliasson, Jessica Alm, Åsa Thunman, Göran Björkman, Henrik Ager (apr–dec), Lars Bergström (jul–dec), Klas Forsström (jan–jun), Lars Engström (jan–mars).

Styrelseordförande

2 695 0004)

Övriga styrelseledamöter

5 010 0004)

Koncernchef och VD

15 621 8965)

3 397 275

104 352

7 929 919

5 662 488

Tillträdande VD

10 300 0006)

Övriga ledande befattningshavare7)

28 675 299

5 582 713

451 757

9 489 645

10 816 536

Totalt

62 302 195

8 979 988

556 109

17 419 564

16 479 024

Långsiktigt incitamentsprogram

Aktiebaserat incitamentsprogram 2017–2012

På årsstämmorna 2017–2020 godkändes styrelsens förslag att införa ett prestationsaktieprogram för vart och ett av åren för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Sandvik-koncernen, indelade i fyra kategorier. Av samtliga deltagare krävs en personlig investering i vart och ett av de olika programmen och sammanlagt beviljas i programmen maximalt 4 853 793 aktier.

Samtliga programdeltagare har investerat i Sandvik-aktier (”investeringsaktier”) upp till ett belopp motsvarande 10 procent av deras fasta årslön före skatt vid tillfället för investeringen.

Matchningsaktier

I de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2017 berättigar varje förvärvad investeringsaktie efter tre år deltagaren till en kostnadsfri Sandvik-aktie (”matchningsaktie”).

Prestationsaktier

I de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2017–2020 kan Sandvik-aktierna (”prestationsaktier”) tilldelas, förutsatt att vissa prestationsmål har uppnåtts. Det maximala antal prestationsaktier som kan delas ut för varje förvärvad investeringsaktie beror på vilken kategori deltagaren tillhör.

Antalet prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad investeringsaktie beror på utvecklingen hos Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie (EPS) under räkenskapsåret då investeringsaktierna förvärvades, jämfört med justerad EPS för det föregående räkenskapsåret.

I januari 2017–2020 fastställde styrelsen nivåerna för justerad EPS som måste uppnås under det aktuella prestationsåret för att ett visst antal prestationsaktier ska tilldelas.

Prestationsresultat 2017–2020

Långsiktigt incitamentsprogram 2017: Matchningsaktier tilldelades under 2020. Även prestationsaktier tilldelades, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp hade uppfyllts. Justerad EPS för räkenskapsåret 2017 uppgick till 7,99 kronor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2018: Prestationsaktier kommer att tilldelas, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp har uppfyllts. Justerad EPS för räkenskapsåret 2018 uppgick till 10,58 kronor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2019: Prestationsaktier kommer att tilldelas i viss utsträckning, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp delvis har uppfyllts. Justerad EPS för räkenskapsåret 2019 uppgick till 11,20 kronor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2020: Inga prestationsaktier kommer att tilldelas, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte har uppfyllts. Justerad EPS för räkenskapsåret 2020 uppgick till 8,74 kronor. Det innebär att inga aktier kommer att delas ut under det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020.

Antalet tilldelade aktier (matchningsaktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet 2017 och prestationsaktier under de långsiktiga incitamentsprogrammen 2017–2020) för koncernchefen och övriga medlemmar i koncernledningen per 31 december 2020, motsvarar antalet utestående prestationsaktier och matchningsaktier vid slutet av räkenskapsåret.

För tilldelning av prestationsaktier i de långsiktiga incitamentsprogrammen 2018 och 2019 krävs fortsatt anställning och att alla investeringsaktier innehas under en period om tre år, räknat från förvärvsdatum.

Kostnader för programmen

Följande avsättningar enligt IFRS 2 gjordes under året:

För det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020 gjordes inga avsättningar enligt IFRS 2 under 2020 eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte har uppfyllts.

För det långsiktiga incitamentsprogrammet 2019 sattes 10,4 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, av vilka 1,4 miljoner kronor till övriga ledande befattningshavare.

För det långsiktiga incitamentsprogrammet 2018 sattes 28,2 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, av vilka 4,8 miljoner kronor till övriga ledande befattningshavare.

Koncernchefen deltog inte i de långsiktiga incitamentsprogrammen 2019 och 2018 och därför har inga avsättningar gjorts under året.

Medarbetarens matchningsaktier och prestationsaktier kostnadsförs som personalkostnad (exklusive sociala avgifter) över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Det redovisade beloppet revideras fortlöpande under intjänandeperioden för vart och ett av programmen. Sociala avgifter kostnadsförs under intjänandeperioden för vart och ett av programmen, baserat på kursförändringarna för medarbetarens matchningsaktier och prestationsaktier.

Berednings- och beslutsprocess

Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsens ersättningsutskott. Utskottet har sammanträtt vid två tillfällen under året. Frågor som har beretts har innefattat fördelningen mellan fast och rörlig lön, storleken på eventuella löneökningar samt långsiktigt rörligt incitamentsprogram.

Styrelsen diskuterade ersättningsutskottets förslag och har fattat beslut med ledning av utskottets förslag. Ersättningar till koncernchefen för verksamhetsåret 2020 har beslutats av styrelsen utifrån ersättningsutskottets förslag. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av koncernchefen efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets arbete har utförts med stöd av expertis i fråga om ersättningsnivåer och strukturer. För information om utskottets sammansättning, se bolagsstyrningsrapporten.

Förutsättningar för värdebestämning, långsiktiga incitamentsprogram 2017–2020

Förutsättningar

Program 2017 (per utfärdande­datum)

Program 2018 (per utfärdande­datum)

Program 2019 (per utfärdande­datum)

Program 2020 (per utfärdande­datum)

1)

Baserat på analytikers sammantagna förväntningar avseende treårsperiod.

Aktiekurs

137,00

162,90

153,00

142,25

Aktuellt värde för prognostiserade utdelningar1)

10,55

12,70

14,81

15,75

Riskfri ränta

–0,46

–0,41

–0,49

–0,31

Antal aktier, koncernen (inklusive moderbolaget), LTI-programmen 2017–2020

 

Prestations­aktier 2017

Matchnings­aktier 2017

Prestations­aktier 2018

Prestations­aktier 2019

Prestations­aktier 2020

Utestående vid början av året

1 007 694

223 472

1 202 528

428 813

Tilldelade under året

587 417

Intjänade under året

–906 377

–209 141

–26 424

Förfallna under året

–101 317

–14 331

–186 359

–58 758

–587 417

Utestående vid slutet av räkenskapsåret

989 745

370 055

Teoretiskt värde vid tilldelningen, SEK

126,40

126,40

150,10

138,19

126,40

Antal aktier, moderbolaget, LTI–programmen 2017–2020

 

Prestations­aktier 2017

Matchnings­aktier 2017

Prestations­aktier 2018

Prestations­aktier 2019

Prestations­aktier 2020

Utestående vid början av året

191 382

35 098

194 341

61 508

Tilldelade under året

93 639

Intjänade under året

–130 954

–28 314

–26 424

Förfallna under året

–60 428

–6 784

–87 342

–25 273

–93 639

Överförda under året

41 756

3 183

Utestående vid slutet av räkenskapsåret

122 331

39 418

Teoretiskt värde vid tilldelningen, SEK

126,40

126,40

150,10

138,19

126,40

Redovisningsprinciper

Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med aktiesparprogrammen.

Aktiesparprogrammen innehåller två typer av rätter. Matchningsaktierätter ger rätt till aktier i Sandvik om deltagaren kvarstår i anställning och behåller den sparaktie som behöver köpas initialt. Prestationsrätter ger rätt till aktier under samma förutsättningar och om vissa mål för rörelsens lönsamhet uppnås.

Det belopp som redovisas som en kostnad justeras för att återspegla det verkliga antalet intjänanderätter.

För att fullgöra Sandviks åtaganden i enlighet med aktiesparprogrammet, har företaget ingått ett aktieswap-avtal med en finansiell institution. Enligt avtalet åtar sig den finansiella institutionen att till deltagare i programmet leverera Sandvik-aktier när leveranstidpunkten infaller enligt villkoren för programmet.

Det verkliga värdet på Sandvik-aktien vid ingåendet av swap-avtalet redovisas som en finansiell skuld och som en minskning av eget kapital i enlighet med IAS 32. Sociala avgifter för aktierelaterade ersättningar åt medarbetare regleras under de redovisningsperioder då tjänsterna tillhandahålls. Avgifterna baseras på verkligt värde för optionerna på balansdagen. Verkligt värde beräknas på samma sätt som när optionerna tilldelades.