K33 Statliga stöd

Sandvik har erhållit olika former av statliga stöd i länder där koncernen är verksam, dessa uppgår till 521 miljoner kronor (48) för 2020. Bidragen har redovisats som en minskad kostnad till vilken bidraget är hänförligt till. Merparten är relaterat till personalkostnader.

Majoriteten har inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag.

Redovisningsprinciper

Statliga stöd redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen när det är rimligt säkert att stödet kommer att erhållas och enheten kommer uppfylla villkoren för dem. Stöd redovisas i årets resultat under samma perioder som relaterade kostnader de är avsedda att kompensera. Stöd relaterade till tillgångar presenteras genom att dra av stödet från tillgångens redovisade värdet.