K32 Avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning

I nedanstående tabell specificeras de avyttringar som genomfördes under 2020. Det genomfördes inte några avyttringar under 2019.

Affärsområde

Företag

Avyttringsdatum

Årliga intäkter

Antal medarbetare

Other operations

Sandvik Drilling & Completions (Varel)

12 mars 2020

2 100 MSEK 2019

1 100

Sandvik Materials Technology

Sandvik Powder Solution Business

6 april 2020

68 MSEK 2019

30

Avyttringar

Sandvik Drilling and Completions (Varel) avyttrades i mars, det vill säga den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare privatägda Nixon Energy Investments. Sandvik kommer att kvarstå som minoritetsägare med 30 procent av bolaget och ha en plats i styrelsen. Det minoritetsägda bolaget kommer att rapporteras inom ramen för “Koncerngemensamt”. Bidraget till Sandviks vinst per aktie från minoritetsägarskapet, redovisat som intressebolag, har varit begränsad under året. Avyttringen påverkade övriga rörelsekostnader med –547 miljoner kronor varav –520 miljoner kronor är realiserad effekt från reversering av ackumulerade valutaomräkningseffekter inom övrigt totalresultat. Avyttringen medförde en positiv kassaflödeseffekt om 704 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Sandvik Drilling and Completions (Varel) ingick i Other operations under 2019, se nedan under tillgångar som innehas för försäljning.

Verksamheten Sandvik Powder Solution som producerar pulverbaserade HIP-produkter avyttrades i april till Metal Technology Co Ltd (MTC) men transaktionen har ingen stor påverkan på Sandvik.

Tillgångar och skulder inkluderade i avyttringar 2020

 

Other operations

SMT

 

 

 

 

 

 

Sandvik Drilling & Completions (Varel)

Sandvik Powder Solution Business

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

19

77

96

Materiella anläggningstillgångar

272

21

293

Övriga anläggningstillgångar

62

8

70

Varulager

577

41

618

Fordringar

555

13

568

Övriga omsättningstillgångar

59

2

61

Likvida medel

53

0

53

Räntebärande skulder

–123

–9

–132

Övriga skulder och avsättningar

–426

–50

–476

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

54

4

58

Identifierbara tillgångar, netto

1 102

107

1 209

Vinst/förlust vid försäljning av avyttrade verksamheter

–547

–79

–626

Erhållen ersättning efter kostnader för avyttring

757

28

785

Avgår: Likvida medel i de avyttrade verksamheterna

–53

0

–53

Effekt på koncernens likvida medel, avyttrade verksamheter

704

28

732

Tillgångar som innehas för försäljning

Under oktober 2020 tecknade Sandvik avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett dotterbolag till M Group-koncernen, vilket är 100 procent ägt och verksamt i Australien. Drillman tillhandahåller utrustning och tekniskt underhåll till sektorer som geoteknik, mineralprospektering, horisontellt styrd borrning och borrning efter gas. Avtalet innefattar borriggar för mineralprospektering, förbrukningsvaror, produktionslager samt utvalda varumärken och patent. Verksamheten ingår för närvande i Sandvik Mining and Rock Technology. Då investeringen kommer att ske genom en avyttring har tillgångar och skulder klassificerats som en avyttringsgrupp till försäljning. Avyttringsgruppen har värderats till marknadsvärde med avdrag för avyttringskostnader. Transaktionen förväntas genomföras under första halvåret 2021.

Under oktober 2019 tecknade Sandvik avtal om att avyttra segmentet Oil and Gas vilket utgör majoriteten i Drilling and Completions (Varel) till Blue Water Energy och deras medinvesterare, det privatägda Nixon Energy Investments. Då värdet återvinns genom försäljning omklassificerades tillgångar och skulder hänförliga till Varel som en avyttringsgrupp till försäljning under 2019. Avyttringsgruppen värderades till marknadsvärde med avdrag för avyttringskostnader. Värderingen medförde en nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar år 2019 med en nettoeffekt på årets resultat om 3,9 miljarder kronor i övriga rörelsekostnader.

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning

 

2019

2020

Immateriella anläggningstillgångar

18

2

Materiella anläggningstillgångar

249

–0

Övriga anläggningstillgångar

169

53

Varulager

571

245

Fordringar

729

61

Övriga omsättningstillgångar

46

0

Likvida medel

34

–0

Summa tillgångar

1 815

361

Räntebärande skulder

126

0

Övriga skulder och avsättningar

754

171

Summa skulder

880

171

Summa eget kapital och skulder

880

171

Avvecklad verksamhet

Mining Systems avyttrades till FLSmidth och Nepean redan under 2017, men genom ett operativt avtal med FLSmidth behölls ett antal pågående projekt som Sandvik skulle leverera mellan 2017–2019. Majoriteten av projekten slutfördes i slutet av 2019, men Mining Systems har fortfarande en del personal och garantier som löper ut 2021.

Resulträkning för avvecklad verksamhet

 

2019

2020

Intäkter

295

6

Kostnad för sålda varor

–385

–13

Bruttoresultat

–90

–8

Försäljningskostnader

–29

6

Administrationskostnader

–45

–27

Övriga rörelseintäkter

4

2

Övriga rörelsekostnader

–44

–5

Rörelseresultat

–204

–32

Finansnetto

–1

0

Förlust efter finansiella poster

–205

–32

Årets förlust

–205

–32

Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet

 

2019

2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–152

–67

Kassaflöde från investeringsverksamheten

16

2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–2

–0

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet

–138

–66

Redovisningsprinciper

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning och avvecklade verksamheter

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning

Avyttringsgrupper redovisas som tillgängliga för försäljning när det redovisade värdet i huvudsak kommer att bli återvunnet genom en försäljningstransaktion som mycket sannolikt kommer genomföras, snarare än genom fortsatt drift. För att bedömas som mycket sannolik har åtgärder för att genomföra försäljningen påbörjats och den förväntas genomföras inom ett år.

Avyttringsgruppen redovisas till det lägsta av bokfört värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, vilket kan föranleda en nedskrivning av avyttringsgruppen.

Materiella anläggningstillgångar skrivs inte av under tiden de är klassificerade som tillgängliga för försäljning. Räntekostnader och andra omkostnader hänförliga till en avyttringsgrupp skulder fortsätter att kostnadsföras.

Materiella anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning och tillgångar tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra tillgångar i balansräkningen. Skulder tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra skulder i balansräkningen.

Avvecklade verksamheter

För att kategoriseras som avvecklad verksamhet, måste en del av Sandviks verksamhet utöver att ha klassificerats som tillgänglig för försäljning också avse en väsentlig och avgränsad verksamhet eller vara en del av ett initiativ med syftet att avyttra en väsentlig och avgränsad verksamhet.

Förlorande av bestämmande inflytande över ett helägt dotterbolag med ett kvarvarande betydande intresse

När koncernen avyttrar en betydande del av sitt bestämmande och därmed förlorar kontrollen över ett dotterföretag upphör konsolideringen av verksamheten. Om det kvarvarande intresset i bolaget uppfyller kravet på att redovisas som ett intresseföretag, tas det upp i redovisningen till marknadsvärde vid avyttringstillfället och redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Vinsten eller förlusten av transaktionen är skillnaden mellan marknadsvärdet i enlighet med köpeskillingen likväl som marknadsvärdet på det kvarvarande intresset och det redovisade värdet på det tidigare dotterföretagets nettotillgångar, vilket redovisas över resultaträkningen. Vinsten eller förlusten hänförlig till omvärderingen av det kvarvarande intresset till marknadsvärde redovisas separat.

Värdeöverföring till ägare

När Sandvik har åtagit sig att dela ut en avyttringsgrupp till ägare, omklassificeras hänförliga tillgångar och skulder till “utdelning till ägare”. Sandvik anses åtagit sig utdelningen när avyttringsgruppen är tillgänglig för omedelbar värdeöverföring och värdeöverföringen är mycket sannolik. För att bedömas som mycket sannolik har åtgärder för att genomföra värdeöverföringen påbörjats och den förväntas genomföras inom ett år. Beslutet avseende värdeöverföringen ska ha tagits på en lämplig nivå inom organisationen.