K31 Rörelseförvärv

Förvärv av verksamheter som genomfördes under 2019 och 2020 presenteras i nedan tabell. Årliga intäkter och antal medarbetare avser senast kända information vid tidpunkten för transaktionen.

Affärsområde

Kassa­genererande
enhet

Företag

Land

Förvärvsdatum

Årliga intäkter

Antal medar­betare

Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions

Affärsom­rådesnivå SMM

Wetmore Tool & Engineering

USA

9 januari 2019

160 MSEK 2017

170

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology

Artisan

USA

11 februari 2019

12 MUSD 2017

60

Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions

Seco Tools

OSK

Japan

10 april 2019

120 MSEK 2017

90

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and
Rock Technology

Newtrax

USA

17 juni 2019

26 MCAD 2018

120

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

Thermaltek

USA

31 december 2019

13 MUSD 2018

30

Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions

Walter

Melin Tool Company

USA

31 december 2019

22 MUSD 2018

100

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials
Technology

Summerill Tube Corporation

USA

14 januari 2020

100 MSEK 2018

45

Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions

Seco Tools

Quimmico Centro Technológico (QCT)

Mexiko

1 juni 2020

90 MSEK 2019

130

Sandvik Mining and Rock
Technology

Sandvik Mining and
Rock Technology

Allied Construction Partners LLC

USA

2 oktober 2020

29 MUSD 2019

38

Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions

Dormer Pramet

Miranda Tools

Indien

23 december 2020

200 MSEK 2019

580

Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions

Sandvik Coromant

CGTech

USA etc.

31 december 2020

470 MSEK 2019

180

Verkligt värde för tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter genomförda under 2020

Det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder har preliminärt beräknats avseende förvärven av Miranda Tools och CGTech. Det slutgiltiga verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder för förvärven av Summerill Tube Corporation, Quimmico Centro Technológico (QCT) och Allied Construction Partners LLC har fastställts under 2020. Endast mindre IFRS-justeringar har skett av förvärvade värden.

Samtliga förvärv ovan genomfördes via köp av 100 procent av aktierna och rösterna eller genom köp av nettotillgångarna i de förvärvade verksamheterna, med undantag för förvärvet av Allied Construction som genomfördes via köp av 79 procent av aktierna och rösterna. Sandvik fick bestämmande inflytande över verksamheterna vid förvärvstidpunkten. Inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med förvärven. Samtliga förvärv har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden.

De belopp som redovisas i de följande tabellerna ger information om redovisade belopp sammantaget per affärsområde eftersom de relativa beloppen för de enskilda förvärven inte bedöms vara betydande, förutom för CGTech och Miranda Tools, som redovisas separat. Sandvik analyserar för närvarande de slutliga värdena på vissa nyligen förvärvade rörelser. Inga väsentliga justeringar förväntas.

Verkligt värde redovisat i koncernen 2020

 

SMRT

SMM

SMT

Totalt

 

 

Totalt

Varav CGTech

Varav Miranda Tools

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

390

347

36

426

Materiella anläggningstillgångar

9

96

8

35

24

129

Övriga anläggningstillgångar

2

25

18

7

27

Varulager

52

39

35

39

130

Fordringar

26

146

118

28

17

189

Övriga omsättningstillgångar

1

22

22

1

23

Likvida medel

5

70

70

75

Räntebärande skulder

–2

–16

–16

–18

Övriga skulder och avsättningar

–11

–150

–135

–15

–26

–187

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

2

–192

–192

–190

Identifierbara nettotillgångar

84

430

–107

438

90

604

Goodwill och andra övervärden

20

2 793

2 793

2 813

Köpeskilling

–104

–3 223

–2 686

–438

–90

–3 417

Likvida medel i förvärvade verksamheter

5

70

70

75

Transaktionskostnader

0

–45

–29

–13

0

–46

Erlagd likvid, netto

–99

–3 198

–2 645

–451

–90

–3 388

I januari förvärvade Sandvik Materials Technology Summerill Tube Corporation, en tillverkare av avancerade rör. Sedan 1892 har de levererat sömlösa och svetsade rör, både rostfria och nickellegerade, till krävande industrier som flyg, transport och kemi. Immateriella anläggningstillgångar om 27 miljoner kronor och goodwill om 9 miljoner kronor togs upp i samband med förvärvet. Affären har begränsad effekt på Sandviks vinst per aktie från start. Goodwill är skattemässigt avdragsgillt.

Seco Tools en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvade i juni divisionen för verktyg för skärande bearbetning av Quimmco Centro Tecnológico (QCT), en privatägd mexikansk leverantör av integrerade lösningar för skärande bearbetning. Förvärvet av QCTs division för skärande verktyg utökar Seco Tools kunskap inom specialtillverkade verktyg, vilket ger oss ytterligare möjligheter att erbjuda våra kunder långsiktig ökad produktivitet. Affären har en begränsad effekt på Sandviks vinst per aktie från start. Goodwill om 44 miljoner kronor togs upp i samband med förvärvet. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgillt.

I oktober förvärvade Sandvik Mining and Rock Technology 79 procent av Allied Construction Products LLC (Allied), en amerikansk distributör av hydrauliska hammare till anläggnings- och gruvindustrin och en tillverkare av markvibratorer och monteringsfästen. Sandvik var redan en minoritetsägare med 21 procent och Sandviks produkter genererade cirka 80 procent av Allieds intäkter. Affären har initialt en neutral påverkan på Sandviks resultat per aktie. Goodwill om 20 miljoner kronor togs upp i samband med förvärvet. Goodwill är skattemässigt avdragsgillt.

Divisionen Sandvik Coromant inom affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions slutförde i december förvärvet av amerikanska CGTech en ledande leverantör av mjukvara för simulering, verifiering och optimering av numerisk kontrollkod (NC/CNC). Produkterbjudandet innefattar Vericut®, en mjukvara för maskinsimulering och optimering, som är CAM-oberoende, oberoende av specifika maskin- och skärverktyg samt fungerar både fristående och i samverkan med de största CAM-leverantörerna. Kombinationen av Sandvik Coromant och CGTech breddar koncernens kompetens inom machining intelligence, stärker mjukvaruerbjudandet och förbättrar närvaron inom viktiga områden i kundvärdekedjan. Immateriella tillgångar om 1 079 miljoner kronor och goodwill om 1 714 miljoner kronor togs upp i samband med förvärvet. Goodwill är skattemässigt avdragsgillt.

Sandviks division Dormer Pramet inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions slutförde i december förvärvet av indiska Miranda Tools hela verksamhet, vilken utgörs av tillverkning av snabbstålsverktyg och solida runda hårdmetallverktyg. Förvärvet stärker Dormer Pramets produkterbjudande och bidrar till en starkare närvaro i nyckelmarknader såsom Indien, Kina och Sydostasien. Affären har en begränsad effekt på Sandviks vinst per aktie. Immateriella tillgångar om 143 miljoner kronor och goodwill om 204 miljoner kronor togs upp i samband med förvärvet. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgillt.

Förändring i totalt verkligt värde i koncernen 2020 från förvärvade verksamheter under 2019

 

SMRT

SMM

SMT

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

Förändring

2019

2020

Förändring

2019

2020

Förändring

2019

2020

Förändring

Immateriella anläggningstillgångar

23

23

139

139

23

162

139

Materiella anläggningstillgångar

4

4

45

113

68

3

3

49

120

71

Övriga anläggningstillgångar

21

21

21

21

Varulager

61

61

52

120

68

10

10

113

191

78

Fordringar

175

175

86

97

11

8

8

261

280

19

Övriga omsättningstillgångar

29

29

3

5

2

32

34

2

Likvida medel

38

38

3

10

7

41

48

7

Räntebärande skulder

–245

–245

–28

–28

–273

–273

Övriga skulder och avsättningar

–200

–200

–94

–184

–90

–4

–4

–294

–388

–94

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

4

4

2

1

–1

6

5

–1

Identifierbara nettotillgångar

–90

–90

69

134

65

156

156

–21

200

221

Goodwill och andra övervärden

930

930

730

606

–124

154

 

–154

1 814

1 536

–278

Köpeskilling

–840

–840

–799

–740

59

–154

–156

–2

–1 793

–1 736

57

Likvida medel i förvärvade verksamheter

38

38

3

10

7

41

48

7

Transaktionskostnader

–74

–74

0

–46

–56

–10

–2

–2

–120

–132

–12

Erlagd likvid, netto

–876

–876

0

–842

–786

56

–154

–158

–4

–1 872

–1 820

52

Verkligt värde från gjorda förvärv under 2019 har förändrats för att slutlig köpeskilling har fastställts under 2020.

Bidrag från företag förvärvade under 2019 och 2020 per affärsområde

 

SMRT

SMM

SMT

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Bidrag från tidpunkten då bestämmande inflytande förelåg

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

83

50

211

25

79

294

154

Årets vinst/förlust

–124

–2

–26

–9

3

–150

–8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag om förvärvsdatum hade varit 1 januari innevarande år

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

293

227

447

523

126

79

866

829

Årets vinst/förlust

–147

–1

–9

4

27

3

–129

6

Andra förvärv

I december förvärvade Sandvik en minoritetsandel av det amerikanska privatägda mjukvaruföretaget Oqton, en ledande leverantör av AI-lösningar inom tillverkningsindustrin som hjälper kunderna att planera, optimera och automatisera sina produktionsflöden. Förvärvet har tagits upp som en finansiell tillgång.

Redovisningsprinciper

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har kontroll över investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det upphör. I de fall dotterföretagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgåenden identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (kallas också förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Affärsområdena använder uppskattningar och bedömningar avseende allokering av goodwill och andra övervärden vid företagsförvärv.