K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2019

2020

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

4 936

20 735

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

12 017

3 017

Summa enligt balansräkningen

16 953

23 752

Summa enligt kassaflödesanalysen

16 987

23 752

Betald och erhållen ränta och utdelning

2019

2020

Erhållen utdelning

20

5

Erhållen ränta

346

356

Erlagd ränta

–1 425

–1 035

Totalt

–1 059

–674

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2019

2020

Förändring i värdet av finansiella instrument

90

–1 011

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

–8

–6

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–69

146

Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav

1

Avsättningar till pensioner

533

882

Övriga avsättningar

128

942

Övrigt

–66

–28

Totalt

428

926

Avstämning av poster som ingår i finansieringsverksamheten

 

 

Kassaflödeseffekter

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2019

Nya lån

Avskriv­ningar

Omklassifice­ringar

Nya leasar

Valutakurs-
effekter

Övrigt

31 december 2019

Räntebärande skulder

21 554

22

–4 438

–2 109

159

–17

15 170

Kortfristiga räntebärande skulder

2 375

38

–2 227

1 885

11

152

2 234

Leaseingskulder

3 325

–945

0

770

81

9

3 240

Utdelningar

–5 340

Totalt

27 254

60

–12 950

–224

770

251

144

20 645

 

 

Kassaflödeseffekter

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2020

Nya lån

Avskriv­ningar

Omklassifice­ringar

Nya leasar

Valutakurs-
effekter

Övrigt

31 december 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntebärande skulder

15 170

14

–74

–3 536

–245

37

11 366

Kortfristiga räntebärande skulder

2 234

43

–2 280

3 536

21

2

3 556

Leasingskulder

3 240

–1 012

0

907

–173

3

2 965

Totalt

20 645

56

–3 366

0

907

–397

43

17 888

Redovisningsprinciper

Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:

  • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
  • De kan lätt omvandlas till kassamedel
  • De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.