K3 Intäkternas fördelning

Information om intäkter, kvarvarande verksamheten

 

2019

2020

Primära geografiska marknader

SMRT

SMM

SMT

Other operations

Koncernen totalt

SMRT

SMM

SMT

Other operations

Koncernen totalt

Europa

6 989

22 102

8 562

275

37 928

6 016

17 432

6 553

42

30 043

Nordamerika

9 617

9 571

3 601

812

23 601

7 782

7 094

4 052

116

19 043

Sydamerika

4 154

838

205

71

5 267

2 979

588

346

7

3 920

Afrika och Mellanöstern

8 181

341

311

761

9 595

7 539

263

270

110

8 181

Asien

9 188

8 002

2 531

135

19 855

8 403

6 861

2 320

17

17 601

Australien och Nya Zeeland

6 648

269

69

6

6 992

7 314

239

59

4

7 615

Totalt

44 777

41 123

15 279

2 059

103 238

40 032

32 477

13 598

297

86 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primära varukategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning av varor

40 835

40 460

15 219

1 671

98 185

36 594

31 905

13 523

236

82 259

Utförande av tjänster

3 231

652

58

3 941

2 679

565

75

3 319

Leasingintäkter

707

4

388

1 099

753

3

60

815

Övriga icke-varurelaterade intäkter

4

6

0

11

7

4

0

11

Totalt

44 777

41 123

15 279

2 059

103 238

40 032

32 477

13 598

297

86 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäktsförande av orderstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att intäktsföras efter 2021 fram till och med 2022

300

1 482

1 782

436

891

1 327

Redovisningsprinciper

Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag

Intäktsföring sker när kontrollen av en vara eller service överförs till kunden till ett belopp som återspeglar den förväntande ersättningen för de varor eller tjänster som tillhandahålls. Leverans av varor och tjänster består av skärvertyg för metall , gruvutrustning, rostfri stål, installation, support och underhåll.

Allokering av transaktionspriset

Transaktionspriset allokeras till respektive identifierat prestationsåtagande baserat på fristående försäljningspris. Respektive prestationsåtagande allokeras sin del av intäkten baserat på dess fristående försäljningspris i förhållande till summan av samtliga prestationsåtagande. Om fristående försäljningspris inte finns uppskattas det generellt genom anpassad marknadsbedömning eller förväntad kostnad med rimlig marginal. Rörlig ersättning allokeras generellt proportionerligt till samtliga prestationsåtagande såvida det inte finns bevis att hela den rörliga ersättningen är relaterad till ett specifikt prestationsåtagande.

Rörlig ersättning

Kontrakt med kunder kan inkludera rörlig ersättning såsom rörligt försäljningspris, rabatter eller returrätt. När en sådan komponent förekommer görs en bedömning för att avgöra om den identifierade delen av intäkterna och eventuella relaterade kostnader ska tas i en senare period. Vid bedömning av rörligt försäljningspris används den förväntade värdemetoden och intäkter redovisas när det är mycket sannolikt att återföring inte kommer att ske.

Signifikant finansieringskomponent

Då förskott erhålls från kunden justerar Sandvik ersättningsbeloppet för effekten för tidsvärdet av pengar. Sandvik använder lättnadsregeln att inte beräkna eller redovisa finansieringskomponenter om perioden mellan överföring av varor och tjänster till kund och betalning är 12 månader eller kortare.

Kostnader för att erhålla kundkontrakt

Kostnader för att erhålla ett kundkontrakt aktiveras inte om kontraktet har en löptid kortare än 12 månader.

Varuförsäljning

Intäkter från varuförsäljning (ex. skärvertyg för metall, gruvutrustning, avancerade rostfria stål och legeringar, produkter för industriell uppvärmning) redovisas då kontrollen för varan överförs till kunden. Bedömning när kontrollen överförts görs genom indikatorer som följer, men inte begränsat till dessa: kunden är i fysiskt besittning av varan, Sandvik har rätt till betalning, kunden har godkänt varan/tjänsten, väsentliga risker och förmåner har övergått till kunden eller legal äganderätt har övergått till kunden. Vid försäljning av varor övergår kontrollen till kunden vanligtvis när väsentliga risker och förmåner har överförts, vilket oftast sker enligt leveransvillkor.

Vid försäljning av kundanpassade varor föreligger rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato, försäljningen intäktsförs över tid. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Om ett kontrakt innehåller återköpsklausul (buy-back) där kunden avgör om den ska nyttjas och kontrollen för varan har inte överförts, redovisas transaktionen som operationell leasing i enlighet med IFRS 16. Om kunden inte bedöms ha betydande ekonomiska incitament att nyttja klausulen, redovisas kontraktet genom att tillämpa principerna för rörlig ersättning.

Betalning erhålls generellt mellan 30–90 dagar från att kontrollen för varan övergått. I vissa kontrakt föreligger kortfristiga förskott innan varorna levereras. Kontrakt kan innefatta returrätt, förseningsavgifter, volymrabatter och inbyten, vilket ger upphov till överväganden avseende rörlig ersättning.

Tillhandahållande av tjänster

Intäkter hänförliga till tillhandahållande av tjänster (t.ex. installation, support och underhåll) redovisas över tid då kunden erhåller och förbrukar fördelarna i samband med att de erhålls. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Betalning erhålls generellt mellan 30–90 dagar efter slutförande av tjänsten.

Licenser

Intäkter från licenser (ex. lösningar för automatisering och optimering) vilka bedömts utgöra separata prestationsåtagande redovisas över tid, om kunden kan använda licensen i nuvarande skick och inga ytterligare förbättringar är förväntade eller nödvändiga. Om kunden har rätt att få tillgång till licensen samt framtida uppdateringar som ger förbättrad funktionalitet, intäktsförs licenserna linjärt över kontraktsperioden.