K27 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Sandvik är från tid till annan part i juridiska processer och administrativa förfaranden relaterade till sin verksamhet, inklusive ansvar för produkter, miljö, hälsa och säkerhet. Enligt Sandviks uppfattning kommer dock inga av dessa pågående processer och förfaranden att märkbart påverka Sandvikkoncernen.

Eventualförpliktelser

2019

2020

Diskonterade växlar

5

4

Övriga borgens- och ansvarsförbindelser

1 826

2 297

Totalt

1 831

2 301

Koncernens borgens– och ansvarsförbindelser uppgick till 2 301 MSEK (1 831) och utgjordes huvudsakligen av pensionsgarantier och pågående processer.

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar.

Ställda säkerheter

2019

2020

Fastighetsinteckningar

234

225

Total

234

225

Redovisningsprinciper

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.

En eventualförpliktelse redovisas även när det finns ett åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas alternativt det inte kan göras en tillräckligt tillförlitlig beloppsberäkning.