K25 Övriga skulder

Övriga långfristiga skulder

2019

2019

Derivat som innehas för säkring

263

239

Övrigt

36

35

Totalt

298

274

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

270

233

Växelskulder

88

50

Kontraktsskulder

2 149

2 145

Övrigt

2 000

1 649

Totalt

4 507

4 077

Redovisningsprinciper

Övriga skulder

Övriga skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Derivat

Derivat klassificeras och redovisas till verkligt värde via resultaträkningen förutom dem som identifieras som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring.

Kontraktsskuld

En kontraktsskuld redovisas då betalnings erhålls innan prestationsåtagande blivit uppfyllt.