K23 Övriga räntebärande skulder

 

2019

2020

Långfristiga skulder

 

 

Obligationer

15 123

11 344

Leasingskulder

2 448

2 170

Övrigt

48

22

Totalt

17 619

13 536

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Obligationer

1 995

3 350

Leasingskulder

792

795

Övrigt

239

206

Totalt

3 026

4 352

Redovisningsprinciper

Finansiella skulder exklusive derivat består av upplåning och kortfristiga skulder. Dessa instrument klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.

För information om villkor och återbetalningstider samt företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till avsnittet i Förvaltningsberättelsen i Finansiell riskhantering.