K22 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Sandvik tillhandahåller pensionslösningar i egen regi samt deltar på annat sätt i ett antal förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner och andra planer avseende långfristiga ersättningar till anställda runt om i världen. Pensionsplanerna är strukturerade i enlighet med lokala regler och lokal praxis. De för koncernen väsentligaste förmånsbestämda pensionsplanerna beskrivs nedan.

Sverige

Den svenska pensionsplanen är fonderad i en stiftelse, pensionen baseras på slutlönen och är delvis stängd för nya inträden i den meningen att endast nya anställda födda före 1979 har möjlighet att inträda i planen. Anställda som är födda efter 1979 ingår i en avgiftsbestämd plan. Det finns inga fonderingskrav för den förmånsbestämda planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs direkt från Sandvik. De totala tillgångarna i denna stiftelse uppgick till 3 101 miljoner kronor (2 904) vilket var 271 miljoner kronor (300) lägre än kapitalvärdet av de motsvarande pensionsåtagandena för hela stiftelsen.

Åtaganden för familjepension tryggas genom försäkring i Alecta, detta åtagande är förmånsbestämt. Bolaget har dock inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmånsbestämd plan, utan dessa redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 2020 redovisade Alecta ett överskott i planen på preliminärt 148 procent (148).

Koncernens andel av Alectas totala sparpremier uppgår till 0,1 procent, koncernens andel av totalt aktiva försäkrade uppgår till 0,7 procent. Premier som ska betalas till Alecta under 2021 uppskattas till 52 miljoner kronor (39).

Koncernens ömsesidiga åtagande med kreditförsäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti i Sverige klassificeras som ansvarsförbindelse och uppgår till 64 miljoner kronor (60). Detta ömsesidiga åtagande kan endast tas i anspråk om PRI Pensionsgaranti konsumerat alla sina tillgångar och uppgår till maximalt 2 procent av koncernens pensionsåtaganden i Sverige.

Storbritannien

Den huvudsakliga pensionsplanen i Storbritannien är fonderad i en stiftelse, den är stängd för nya inträden och pensionen baseras på slutlönen. Fonderingsnivån omvärderas vart tredje år, och om denna värdering indikerar ett behov av att öka fonderingen så tillskjuter bolaget pengar till planen över en viss tid. Planen styrs av styrelsemedlemmar som fattar investeringsbeslut efter att ha konsulterat med bolaget. Sandvik och Trustees har som en del av den aktuariella värderingen kommit överens om en plan för att täcka underskott och nyintjäning av pensioner. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

USA

Det finns ett antal pensionsplaner i USA, inklusive åtaganden för sjukvårdsförmåner. Den största pensionsplanen täcker 92 procent av det totala åtagandet i USA. Pensionen baseras på slutlönen och är stängd för nya inträden. Fonderingsnivån omvärderas varje år med ett mål att återställa fonderingsnivån över sju års tid. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från planen. De som är berättigade till pensionsplanen är också berättigade till sjukplanen vid pensionering. Sjukvårdsplanen ger ett belopp för varje tjänsteår baserat på den ålder då personen går i pension.

Finland

I Finland har Sandvik en förmånsbestämd pensionsplan som är fonderad i en stiftelse. Förmånerna som omfattas är ålderspension och invaliditetspension. Utöver de förmåner som företaget garanterar, finns även en komponent i pensionen som är avgiftsbestämd. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Tyskland

I Tyskland har Sandvik förmånsbestämda pensionsplaner. För ett antal år sedan bildade Sandvik en stiftelse, en så kallad Contractual Trust Agreement, som omfattar nuvarande anställda inom merparten av Sandviks tyska bolag. Pensionsåtaganden för pensionärer och fribrevshavare är fortfarande ofonderade. Pensionen baseras på slutlönen och andra parametrar, det finns inga fonderingskrav och det är ett krav på de anställda i planen att tillskjuta en viss procent av lönen till planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget.

Kanada

I Kanada finns det ett antal pensionsplaner. Pensionen baseras på ett snitt av slutlönen och är stängd för nya inträden för ej fackföreningsanslutna planer från och med 2008. Fonderingsnivån omvärderas antingen varje år eller upp till vart tredje år för planerna och baseras på den kapitaltäckningsgrad som bestäms av aktuarierna. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget. Anställda som anställts efter 1 januari 2008 ingår i en avgiftsbestämd plan.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2019

2020

Ingående balans 1 januari

27 036

31 845

Kostnad för nyintjänande

532

728

Regleringar

–102

0

Räntekostnad

814

632

Inbetalningar från anställda

32

30

Pensionsutbetalningar

–1 110

–1 210

Aktuariella vinster/förluster hänförligt till:

 

 

- Finansiella antaganden

3 802

2 495

- Demografiska antaganden

–117

206

- Erfarenhetsbaserade förändringar

298

482

Övrigt

–205

–2

Valutakursdifferenser

865

–2 167

Utgående balans 31 december

31 845

33 038

Totala pensionskostnader i resultaträkningen

 

2019

2020

Pensionskostnader för förmånsbestämda planer

–533

–729

Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer

–540

–522

Totala kostnader i resultaträkningen

–1 073

–1 251

Förvaltningstillgångar

 

2019

2020

Ingående balans 1 januari

21 517

24 757

Ränteintäkt

654

505

Regleringar

–102

0

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

501

429

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

246

245

Av arbetsgivaren utbetalda regleringar

0

0

Inbetalningar från anställda

32

30

Pensionsutbetalningar

–1 110

–1 210

Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive belopp som ingår i ränteintäkt

2 345

2 036

Övrigt

–157

–9

Valutakursdifferenser

831

–1 982

Utgående balans 31 december

24 757

24 803

 

 

 

Avkastningen av förvaltningstillgångarna

2 999

2 542

Konsolideringsnivån för de fonderade planerna

83

79

Konsolideringsnivån för samtliga planer, inklusive ofonderade

78

75

Förväntad utbetalningar för nästa år

400

616

Information per land, 31 december 2019

Sverige

Storbritannien

USA

Finland

Tyskland

Kanada

Övriga

Totalt

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

7 535

7 943

7 865

3 790

2 891

580

1 242

31 846

-varav för aktiva

3 962

1 744

3 549

1 193

1 315

188

995

12 946

-varav intjänade men ej uttagna

2 008

2 380

919

858

289

90

45

6 589

-varav för pensionärer

1 565

3 819

3 398

1 738

1 287

302

202

12 311

Förvaltningstillgångar

2 904

7 634

7 427

3 856

1 598

567

771

24 757

Totalt överskott/underskott

–4 631

–309

–438

66

–1 293

–13

–471

–7 089

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–260

Total nettoskuld

7 348

Avsättning för pensioner

7 765

Tillgång fonderade pensionsplaner

417

Fonderingsnivå, %

39

96

94

102

55

98

62

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto skuld för sjukvårdspensionsplaner

 

 

293

 

 

62

 

355

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

25

18

14

18

12

12

N/A

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i resultaträkningen/övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–231

–65

–34

–100

–41

–41

–21

–533

Räntekostnad

–79

–3

–26

4

–21

0

–34

–160

Aktuariella vinster/förluster

–1 240

–254

51

–45

–128

15

–37

–1 638

Total kostnad for förmånsbestämda pensionsplaner före skatt

–1 550

–322

–9

–141

–190

–27

–92

–2 331

Belopp i kassaflödet

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

–218

–194

–35

–47

–3

–4

–501

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–117

–26

–64

–3

–36

–246

Utbetalda regleringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

22

22

21

22

23

N/A

N/A

Inflation, %

1,75

3,05

2,27

1,3

2

2

N/A

2,19

Diskonteringsränta, % (viktat genomsnitt)

1,75

2,05

3,19

1,2

1,3

3,06

N/A

2,1

Framtida löneökningar, % (viktat genomsnitt)

3

2,53

3

2,5

3

3

N/A

2,81

Information per land, 31 december 2020

Sverige

Storbritannien

USA

Finland

Tyskland

Kanada

Övriga

Totalt

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65–åring i antal år.

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

8 854

8 172

7 750

3 989

2 692

469

1 113

33 038

-varav för aktiva

4 715

1 703

3 256

1 236

1 115

183

869

13 077

-varav intjänade men ej uttagna

2 492

2 531

909

881

309

34

48

7 203

-varav för pensionärer

1 647

3 938

3 585

1 872

1 268

252

191

12 753

Förvaltningstillgångar

3 101

7 554

7 540

3 816

1 596

464

732

24 803

Totalt överskott/underskott

–5 753

–618

–209

–174

–1 096

–5

–380

–8 236

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–273

Total nettoskuld

8 509

Avsättning för pensioner

8 822

Tillgång fonderade pensionsplaner

313

Fonderingsnivå, %

35

92

97

96

59

99

66

75

Netto skuld för sjukvårdspensionsplaner

 

 

268

 

 

59

 

327

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

23

17

14

18

14

13

N/A

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i resultaträkningen/övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–333

–62

–146

–118

–42

–8

–21

–729

Räntekostnad

51

142

219

45

20

16

36

528

Aktuariella vinster/förluster

829

423

–143

163

–96

4

–34

1 146

Total kostnad for förmånsbestämda pensionsplaner före skatt

547

502

–69

90

–117

12

–20

946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i kassaflödet

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

0

–146

–177

–36

–50

–0

–19

–429

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–120

0

–23

0

–63

–2

–36

–245

Utbetalda regleringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

21

23

22

20

N/A

N/A

Inflation, %

1,75

2,85

2,25

1,2

2

2

N/A

2,11

Diskonteringsränta, % (viktat genomsnitt)

1,5

1,45

2,18

0,8

1

2,6

N/A

1,58

Framtida löneökningar, % (viktat genomsnitt)

3

2,69

3

2,5

3

3

N/A

2,87

Risker och kassaflöden

Det finns huvudsakligen tre kategorier av risker kopplat till förmånsbestämda pensionsplaner för bolaget. Den första kategorin är kopplad till de framtida pensionsutbetalningarna. Ökad livslängd, ökade inflationsantaganden och högre löner kan öka de framtida pensionsutbetalningarna och därmed också skulden avseende pensionsåtagandet. Den andra kategorin avser tillgångarna som finns i de stiftelser som är fonderade. Låg avkastning kan leda till att tillgångarna i framtiden inte är tillräckliga för att täcka de framtida pensionsutbetalningarna. Den tredje och sista kategorin avser mätmetoderna och redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. Det avser främst diskonteringsräntan som används vid värderingen av nuvärdet av pensionsåtagandena. Den kan fluktuera vilket medför stora förändringar av den redovisade pensionsskulden. Diskonteringsräntan påverkar också den räntekomponent som finns i pensionsskulden och som redovisas i finansnettot.

För att fastställa diskonteringsräntan används AA–klassificerade företagsobligationer som motsvarar längden av pensionsåtagandet. Finns det ingen djup marknad för företagsobligationer används istället statsobligationer som grund för att fastställa diskonteringsräntan. För Sverige används bostadsobligationer för att fastställa diskonteringsräntan.

Nedan redovisas en känslighetsanalys för de viktigaste antagandena som påverkar den redovisade pensionsskulden. Notera att känslighetsanalysen inte är menad att uttrycka en åsikt från bolaget om sannolikheten för att dessa inträffar.

Känslighetsanalys, förändring av avsättning för pensioner

 

SE

UK

US

FIN

DE

CA

Totalt

Livslängd, +1 år

424

333

248

152

220

15

1 393

Diskonteringsränta –50 bps

1 162

791

601

374

260

31

3 218

Inflation +50 bps

1 182

288

–266

15

200

–123

1 295

Aktier –20 %

152

215

476

246

75

16

1 180

Förvaltningstillgångar

I det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per 31 december 2020 ingår lån till Sandvikföretag med 0 miljoner kronor (0) och värde i fastigheter som hyrs ut till Sandvik med 200 miljoner kronor (209).

Tillgångsslag i %

 

2019

2020

Räntebärande värdepapper

50

53

Aktier

27

26

Fastigheter

9

8

Övrigt

10

10

Likvida medel

4

3

varav onoterade tillgångar

0

0

Styrning

De förmånsbestämda och avgiftsbestämda planerna styrs genom Sandviks Pension Supervisory Board (PSB). PSB sammanträder två gånger om året och har följande ansvarsområden:

  • Implementera policyer och direktiv
  • Tillförsäkra en effektiv administration av de stora pensionsplanerna och en effektiv förvaltning av avsatta förvaltningstillgångar
  • Godkänna etablering av nya planer, materiella förändringar eller stängning av befintliga planer
  • Godkänna riktlinjer för tillgångsförvaltningen

Det finns ett annat operativt organ, som dessutom är förberedande till PSB, Group Pension Committee (GPC), med representation från länder med större förmånsbestämda planer och berörda koncernfunktioner. Syftet är att följa upp utvecklingen i länderna, föreslå förändringar i pensionsplaner till PSB och godkänna principen för hur de aktuariella antagandena sätts. GPC sammanträder två gånger om året.

Investeringsstrategi

Investeringsbesluten i de stiftelser som hanterar förvaltningstillgångarna syftar till följande mål:

  • Tillförsäkra att förvaltningstillgångarna är tillräckliga för att täcka stiftelsens framtida pensionsåtaganden
  • Uppnå bästa möjliga avkastning med beaktande av rimlig risk

Varje stiftelse ska ha en skriftlig investeringspolicy godkänd av GPC, översyn ska göras årligen. Stiftelsen beslutar själv om sin investeringsstrategi och tar i beaktande hur pensionsåtagandena ser ut, behovet av likvida medel och hur investeringsmöjligheterna är. Investeringsstrategin ska vara långsiktig och i linje med de riktlinjer som PSB fastställt. En investeringskommitté ska finnas.

Redovisningsprinciper

Avgiftsbestämda planer

En avgiftsbestämd pensionsplan är en förmån efter avslutad anställning där en enhet betalar fastställda belopp till en annan enhet och där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på storleken på de avgifter som företaget betalar till pensionsplanen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att medarbetarna utför tjänster åt företaget under en period.

Förmånsbestämda planer

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning under innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer, alternativt statsobligationer i de fall en aktiv marknad för företagsobligationer saknas, med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. Beräkningen görs årligen av behörig aktuarie. Vidare beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar. Denna redovisning tillämpas beträffande de mest väsentliga förmånsbestämda planerna i koncernen. Ett antal pensionsplaner som varken var för sig eller totalt är väsentliga i förhållande till koncernens totala pensionsåtaganden redovisas dock fortsatt enligt lokala regler.

Vid fastställandet av pensionsförpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet (så kallad erfarenhetsbaserade justeringar) eller genom att antagandena ändras. Dessa aktuariella vinster och förluster redovisas i balansräkningen samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat.

När ersättningarna i en plan förbättras redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till medarbetarnas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i årets resultat. I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid balansdagen, med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Pensionsantaganden

Aktuariella antaganden är viktiga inslag i de aktuariella metoder som används för att mäta pensionsåtaganden, och kan ha en väsentlig inverkan på redovisad nettoskuld och årlig pensionskostnad. Diskonteringsräntan är ett antagande som har väsentlig betydelse för beräkningen av såväl årets pensionskostnad som nuvärdet av de förmånsbaserade pensionsförpliktelserna innevarande år. Diskonteringsräntan används både för att beräkna nuvärdet av pensionsåtagandet och för att uppskatta avkastningen på förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan ses över kvartalsvis, vilket påverkar nettoskulden, och årligen, vilket även påverkar kostnaderna för kommande år. Övriga antaganden granskas årligen och kan avse demografiska faktorer som pensionsålder, dödstal och personalomsättning.

Den finansiella riskhanteringen för de förmånsbestämda planerna presenteras i Förvaltningsberättelsen i avsnittet Finansiell riskhantering.