K21 Särskilda upplysningar om eget kapital

Specifikation av eget kapital-posten reserver

2019

2020

Omräkningsreserv

 

 

Ingående omräkningsreserv

5 233

7 113

Årets omräkningsdifferenser

1 880

–4 757

Utgående omräkningsreserv

7 113

2 356

 

 

 

Säkringsreserv

 

 

Ingående säkringsreserv

–123

–103

Kassaflödessäkringar redovisade i övrigt totalresultat

20

21

Utgående säkringsreserv

–103

–82

 

 

 

Summa reserver

 

 

Ingående reserver

5 110

7 010

 

 

 

Årets förändring av reserver:

 

 

Omräkningsreserv

1 880

–4 757

Säkringsreserv

20

21

Utgående reserver

7 010

2 274

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 4,50 kronor per aktie (0) samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie. Det totala förslaget motsvarar 75 procent (0) av justerad vinst per aktie för koncernen. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 29 april 2021.

Under förutsättning att stämman godtar utdelningsförslaget mottages utdelning den 4 maj 2021, vilken kommer att göras i en utbetalning. Årsstämman kommer att hållas den 27 april 2021.

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. Varken moderbolaget eller något av dotterföretagen står under externa kapitalkrav.

Redovisningsprinciper

Eget kapital

Eget kapital definieras som totalt aktiekapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framåt redovisas också som tillskjutet kapital.

Reserver

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat. Förändringar i kassaflödessäkringar överförda till årets resultat uppgick till 0 miljoner kronor (20).

Utdelning

Utdelningar redovisas som en skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag.

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en separat post i koncernens eget kapital.

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, det vill säga mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Resultat från försäljning till innehav utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.