K20 Övriga fordringar

 

2019

2020

Kontraktstillgångar

77

90

Derivat som innehas för säkring

339

332

Övriga icke-räntebärande fordringar

2 318

2 065

Övriga räntebärande fordringar

1 801

1 851

Övriga förskott till leverantörer

249

184

Totalt

4 785

4 522

Redovisningsprinciper

En kontraktstillgång bokförs när rätt att erhålla betalning för produkter eller tjänster är villkorat av något annat än endast att endast tid förlöper.