GRI

K2 Segmentsrapportering

Uppgifter per land, kvarvarande verksamhet

2019

SMRT

SMM

SMT

Other operations

Koncern-
gemensamt

Eliminer­ingar

Koncernen totalt

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

Externa intäkter

44 777

41 123

15 279

2 059

103 238

Interna intäkter

16

399

486

0

–901

Totalt

44 793

41 522

15 766

2 059

–901

103 238

Andelar i intresseföretags resultat

9

0

9

Rörelseresultat per affärsområde

8 602

8 380

1 444

–4 263

–776

13 386

Finansnetto

–1 237

Årets skattekostnad

–3 421

Årets resultat

8 617

8 318

1 436

–4 268

–780

8 728

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

37 472

39 167

16 830

1 565

1 600

96 634

Andelar i intresseföretag

103

189

292

Summa tillgångar

37 575

39 356

16 830

1 565

1 600

96 926

Ofördelade tillgångar

23 240

Totala tillgångar

120 166

Skulder

11 061

8 911

4 016

606

1 476

26 070

Ofördelade skulder

32 187

Totala skulder

58 258

Investeringar i anläggningar

857

2 284

687

75

233

4 136

Avskrivningar

–1 694

–2 646

–861

–300

–203

–5 704

Nedskrivningar

–66

–35

–142

–4 121

–4 364

Övriga icke kassaflödes- påverkande poster

–563

481

–32

–81

621

428

2020

SMRT

SMM

SMT

Other operations

Koncern-
gemensamt

Eliminer­ingar

Koncernen totalt

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

Externa intäkter

40 032

32 477

13 598

297

86 404

Interna intäkter

9

323

327

0

–659

Totalt

40 041

32 799

13 925

297

–659

86 404

Andelar i intresseföretags resultat

2

4

6

Rörelseresultat per affärsområde

7 389

4 606

492

–578

–694

11 216

Finansnetto

54

Årets skattekostnad

–2 517

Årets resultat

7 433

4 550

486

–579

–696

8 753

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

34 411

37 980

15 125

84

1 446

89 046

Andelar i intresseföretag

89

174

244

508

Summa tillgångar

34 500

38 153

15 125

84

1 691

89 554

Ofördelade tillgångar

29 460

Totala tillgångar

119 014

Skulder

10 856

8 748

3 804

115

1 072

24 594

Ofördelade skulder

29 299

Totala skulder

53 894

Investeringar i anläggningar

–722

–1 876

–516

0

–83

–3 197

Avskrivningar

–1 720

–2 700

–838

–1

–256

–5 515

Nedskrivningar

–286

–116

48

2

–98

–450

Övriga icke kassaflödes- påverkande poster

–802

918

383

507

16

1 022

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor. För uppgifter om förvärv av rörelse se not K31.

Uppgifter per land, kvarvarande verksamhet

Externa intäkter per land, Koncernen

2019

2020

USA

15 792

13 076

Australien

6 756

7 404

Kina

6 943

7 315

Tyskland

7 104

5 837

Ryssland

4 679

3 583

Kanada

4 351

3 574

Sverige

3 596

3 259

Italien

3 827

2 943

Sydafrika

3 356

2 655

Storbritannien

3 889

2 515

Mexiko

3 458

2 392

Frankrike

3 295

2 349

Indien

3 025

2 275

Japan

2 242

1 843

Brasilien

1 713

1 454

Indonesien

2 111

1 406

Österrike

1 238

1 117

Ghana

769

1 027

Spanien

1 270

984

Norge

1 275

973

Finland

1 078

970

Polen

1 389

967

Chile

1 545

962

Korea

1 144

957

Övriga länder

17 393

14 567

Totalt

103 238

86 404

Intäkterna har fördelats per land baserat på var kunderna finns.

Anläggningstillgångar per land, Koncernen

2019

2020

Sverige

13 918

13 151

USA

7 380

8 964

Frankrike

4 556

4 330

Tyskland

4 124

3 904

Österrike

2 642

2 524

Finland

2 344

2 213

Storbritannien

2 179

1 940

Kina

1 839

1 598

Indien

1 290

1 489

Kanada

1 460

1 297

Tjeckien

940

980

Australien

897

857

Italien

641

664

Japan

656

581

Nederländerna

396

370

Övriga länder

3 628

3 009

Totalt

48 888

47 871

Anläggningstillgångar omfattar immateriella, materiella anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar. Anläggningstillgångarna har fördelats per land baserat på var tillgångarna finns.

Redovisningsprinciper

Rörelsesegmentsrapportering

Sandviks verksamhet är organiserad på det sätt att koncernens högste verkställande beslutsfattare, det vill säga koncernchefen, följer upp det resultat, avkastning och kassaflöde som koncernens olika varor och tjänster genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt behov av resurser till koncernchefen. Då koncernchefen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån de varor koncernen tillverkar och säljer och de tjänster som tillhandahålls utgör dessa koncernens rörelsesegment.

Koncernens verksamhet är organisatoriskt uppdelad i ett antal affärsområden baserat på produkter och tjänster. Även marknadsorganisationen avspeglar denna struktur.

Segmentsinformation lämnas i enlighet med IFRS 8 endast för koncernen.

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av ränte- och utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella placeringar, räntekostnader, förluster vid avyttring av finansiella placeringar, skattekostnader och vissa administrationskostnader. Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är skattefordringar och skatteskulder, finansiella placeringar och finansiella skulder.