K19 Kundfordringar

Åldersanalys, kundfordringar

 

2019

 

Ej förfallna

1–30 dgr efter förfall

31–60 dgr efter förfall

61–90 dgr efter förfall

91–180 dgr efter förfall

181–360 dgr efter förfall

Fler än 360 dgr efter förfall

Totalt

Förväntad förlustrisk, %

–1,2

1,9

4,5

8,5

19,9

40,4

89,7

4,2

Kundfordringar, brutto

11 965

1 586

511

284

346

210

632

15 533

 

11 965

1 586

511

284

346

210

632

15 533

Förlustreserv

143

–31

–23

–24

–69

–85

–567

–655

Rapporterat värde

12 108

1 555

488

260

277

125

65

14 878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

Ej förfallna

1–30 dgr efter förfall

31–60 dgr efter förfall

61–90 dgr efter förfall

91–180 dgr efter förfall

181–360 dgr efter förfall

Fler än 360 dgr efter förfall

Totalt

Förväntad förlustrisk, %

0,7

2,6

7,5

10,7

19,6

47,7

93,5

5,0

Kundfordringar, brutto

10 668

1 132

313

133

187

165

416

13 014

 

10 668

1 132

313

133

187

165

416

13 014

Förlustreserv

–74

–29

–23

–14

–37

–79

–389

–645

Rapporterat värde

10 595

1 103

289

118

151

86

27

12 369

2020 har varit ett utmanande år för flera av Sandviks marknader, men trots en ökad kreditrisk har den negativa påverkan varit begränsad. Reserveringar för förväntade kreditförluster ligger kvar på en låg nivå jämfört med tolv månaders rullande intäkter.

Redovisningsprinciper

Kundfordringar

Fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Förväntade kreditförluster

Sandvik värderar sina kundfordringar, kontraktstillgångar och finansiella leasingfordringar på kollektiv basis för respektive kategori. Varje bolag grupperar dessa fordringar i lämpliga riskkategorier i enlighet med koncernens policy.

Avsättningar för förväntade kundförluster görs i enlighet med den förenklade modellen som omfattar kontraktens hela livslängd. Bolagen uppskattar risken för kreditförluster för hela kreditportföljen med hjälp av en avsättningsmatris med fasta procentsatser för respektive tidsintervall. Bolagen värderar kreditrisken med tillgänglig information om historiska kredithändelser, nuvarande omständigheter och prognoser om framtida utveckling.

Klassificering av kreditrisker sker med hjälp av information från kreditupplysningsföretag, kundens konstaterade betalningsmönster och annan tillgänglig kreditpåverkande information, till exempel förlorade avtal, förändringar i ledningsfunktioner och annan företagsspecifik information.

Dessutom görs en makroekonomisk bedömning av de framtida branschmässiga och landsspecifika utsikterna för koncernens kunder. Förändringar hänförliga till förväntade kreditförluster för kundfordringar redovisas inom försäljningskostnader.

Förväntade kreditförluster hänförliga till finansiell leasing presenteras i not K28, under kreditrisk.

Nedskrivning

Sandviks principer för bortskrivning av fordringar bygger på flera rekvisit, såsom avskrivningsbevis, insolvens eller resultatlösa krav- och indrivningsåtgärder. Bedömningen görs om ett eller flera av dessa rekvisit är uppfyllda innan bortskrivning sker.

Säkring av betalning

Koncernen tillämpar selektivt olika former av instrument för säkring av betalning, såsom remburser, återtagandeförbehåll eller kreditförsäkring.