K18 Varulager

 

2019

2020

Råvaror och förnödenheter

5 680

4 573

Varor under tillverkning

4 785

4 302

Färdiga varor

13 778

12 598

Totalt

24 243

21 473

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 270 miljoner kronor (215). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2020 eller 2019.

Redovisningsprinciper

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med beaktande av inkurans. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av lagervärderingsprincipen först-in-först-ut (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och för att få dem till deras nuvarande plats och i deras nuvarande skick. För egentillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.