K17 Långfristiga fordringar

 

2019

2020

Derivat som innehas för säkring

70

85

Fonderade pensionsplaner

417

312

Övriga icke räntebärande fordringar

401

345

Övriga räntebärande fordringar

1 503

1 855

Totalt

2 390

2 598