K16 Andelar i intresseföretag

 

2019

2020

Ackumulerade kapitalandelar

 

 

Redovisat värde vid årets början

100

292

Förvärv av intressebolag

190

282

Årets andel i intresseföretags resultat

9

6

Mottagna utdelningar

–1

–1

Årets omräkningsdifferens

–5

–71

Redovisat värde vid årets slut

292

508

2019

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

Eimco Elecon

Indien

259

31

461

50

410

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

6

2

50,0

Beam IT Spa –
förvärvat juli 2019

Italien

16

2

361

89

272

30,4

STC Rental Co. Ltd. –
förvärvat juli 2019

Japan

2

0

1

0

1

14,5

3C Metrologic

Mexiko

13

0

10

7

3

40,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

5

–1

11

2

8

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

Eimco Elecon

Indien

135

11

394

39

356

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

6

2

50,0

Beam IT Spa

Italien

65

10

325

88

237

30,4

STC Rental Co. Ltd.

Japan

13

0

1

0

1

14,5

Varel Oil and Gas Holding Inc – förvärvat mars 2020

USA

77

–1

137

38

100

30,0

3C Metrologic

Mexiko

9

2

9

4

4

40,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

4

0

10

3

8

40,0

Övriga upplysningar

Rapportperiodens slut för intresseföretaget Eimco Elecon är den 31 mars 2020. Utdelning som har betalats under 2020 är inkluderad i beräkningen av kapitalandelen. Inga finansiella rapporter av senare datum har erhållits. Övriga intresseföretag redovisas med en månads eftersläpning med undantag för STC Rental Co. Ltd. som redovisas med ett kvartals eftersläpning.

Redovisningsprinciper

Intresseföretag

Intresseföretag är delägda företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande inflytande över den operativa och finansiella styrningen. I regel innebär detta ett aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens eget kapital samt eventuell goodwill och eventuella justeringar för verkligt värde redovisade på förvärvsdagen. Sandviks andel av intresseföretagets resultat med justeringar för upplösning av förvärvade över- och undervärden redovisas som en separat post i koncernens resultaträkning.