K14 Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

17 418

42 067

6 591

2 786

68 862

Nyanskaffningar

208

1 692

349

2 082

4 332

Förvärv av rörelse

4

178

14

196

Avyttringar och utrangeringar

–430

–1 975

–479

–130

–3 013

Omklassificeringar

127

570

280

–2 105

–1 128

Årets omräkningsdifferenser

278

637

109

24

1 048

Utgående balans 31 december 2019

17 605

43 169

6 865

2 657

70 296

 

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

8 330

30 188

5 012

43 529

Förvärv av rörelse

1

104

10

115

Avyttringar och utrangeringar

–339

–1 740

–439

–2 518

Nedskrivningar

25

310

1

335

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–15

–14

–29

Omklassificeringar

–80

–928

10

–997

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

545

2 575

435

3 554

Årets omräkningsdifferenser

127

452

84

664

Utgående balans 31 december 2019

8 593

30 947

5 113

44 653

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2019

9 012

12 222

1 752

2 657

25 643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

17 605

43 169

6 865

2 657

70 296

Nyanskaffningar

251

1 364

221

1 739

3 576

Förvärv av rörelse

27

357

39

2

425

Avyttringar och utrangeringar

–282

–1 706

–356

–151

–2 495

Omklassificeringar

307

431

82

–1 665

–845

Årets omräkningsdifferenser

–815

–1 984

–331

–124

–3 254

Utgående balans 31december 2020

17 093

41 631

6 520

2 458

67 702

 

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

8 593

30 947

5 113

44 653

Förvärv av rörelse

9

188

26

223

Avyttringar och utrangeringar

–201

–1 420

–338

–1 959

Nedskrivningar

122

94

5

222

Återföring av nedskrivningar

–45

–65

–111

Omklassificeringar

–7

–566

–91

–665

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

542

2 473

426

3 442

Årets omräkningsdifferenser

–396

–1 435

–248

–2 079

Utgående balans 31december 2020

8 616

30 217

4 894

43 727

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

8 477

11 414

1 626

2 458

23 975

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar per kostnadsslag i resultaträkningen

 

2019

2020

Försäljningskostnader

–306

9

Administrationskostnader

0

–96

Forskning och utveckling

0

–25

Total

–306

–112

Nedskrivningsprövning

Materiella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod har prövats för nedskrivning då en indikation uppstod. Testerna resulterade i nedskrivningar på 112 miljoner kronor (306).

Övriga upplysningar

Materiella anläggningstillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 225 miljoner kronor (234). Under 2020 uppgick avtalsmässiga åtaganden för förvärv av materiella anläggningstillgångar till 265 miljoner kronor (385).

Redovisningsprinciper

Ägda tillgångar

Materiella tillgångar är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Tillgångarna skrivs av över uppskattad nyttjandeperiod. Mark är inte avskrivningsbart. Avskrivningarna redovisas linjärt (om inget annat beskrivs) baserat på tillgångarnas anskaffningsvärde, i förekommande fall reducerade med restvärde, och bedömda nyttjandeperioder. Följande avskrivningsperioder tillämpas:

Byggnader och mark
  • Mark obegränsad nyttjandeperiod
  • Byggnader 10–50 år
  • Anläggningsförbättringar 20 år
Maskiner
  • Maskiner och tekniska anläggningar 5–10 år
  • Uthyrda anläggningar 3 år
Inventarier
  • Skrivs av över beräknad nyttjandeperiod
  • Datautrustning skrivs av degressivt över 3–5 år

Om en materiell anläggnings- eller nyttjanderättstillgång består av flera komponenter med olika nyttjandeperioder, ska varje sådan väsentlig komponent skrivas av separat. Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje årsslut.

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningen är tillämpbar för materiella anläggningstillgångar, för detaljer se not K13.

Lånekostnader för materiella anläggningstillgångar

För definition av lånekostnader se immateriella tillgångar not K13. För koncernen är kapitaliseringen av lånekostnaderna hänförliga till materiella tillgångar främst relevanta när det gäller byggande av produktionsanläggningar för egen räkning.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar

Sandviks materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.

Särskild uppmärksamhet riktas på Sandvik Mining and Rock Technologys hyresbestånd med hänsyn till beroendet av konjunkturen i gruv- och oljebranschen och risken för att hyresavtalen kan komma att sägas upp. Det redovisade värdet på dessa uthyrda maskiner uppgick vid 2020 års utgång till 983 miljoner kronor (1 071).

En prövning av det redovisade värdet aktualiseras även i samband med att en anläggningstillgång klassificeras som att den innehas för försäljning, då den upptas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.