K12 Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

 

Före utspädning

Efter utspädning

 

 

 

 

 

 

2019

2020

2019

2020

Resultat per aktie, koncernen totalt

6,81

6,96

6,79

6,95

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet

6,97

6,99

6,96

6,98

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

 

2019

2020

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, koncernen totalt

8 539

8 735

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, kvarvarande verksamhet

8 744

8 767

Resultat per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare dividerat med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under året. Resultat per aktie beräknas både för koncernen totalt och för kvarvarande verksamhet.

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning

I tusental aktier

2019

2020

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, före utspädning

1 254 386

1 254 386

Resultat per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare dividerat med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning under året. Resultat per aktie beräknas både för koncernen totalt och för kvarvarande verksamhet.

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning

I tusental aktier

2019

2020

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Effekt av aktieoptioner

2 580

1 669

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, efter utspädning

1 256 965

1 256 055

Resultat per aktie efter utspädning avser aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2018 och 2019. För 2020 års program kommer inga prestationsaktier att tilldelas, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte har uppfyllts. För ytterligare information om de långsiktiga incitamentsprogrammen se not K4.

Redovisningsprinciper

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder hänför sig till program för aktierelaterade ersättningar utgivna till anställda. Utspädning uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen och ökar ju större skillnaden är.