K11 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

2019

2020

Periodens aktuella skatt

–4 112

–3 373

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

95

190

Total aktuell skattekostnad

–4 017

–3 183

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag

596

666

Total redovisad skattekostnad

–3 421

–2 517

Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 2 517 miljoner kronor (3 421) eller 22,3 procent (28,2) av resultatet efter finansnetto.

Avstämning av verklig skatt

Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgade skattesatser i respektive land, är 21,9 procent (22,6). Skattesatsen i Sverige är 21,4 procent (21,4). Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

 

2019

2020

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat efter finansiella poster

12 150

 

11 270

 

Vägd genomsnittsskatt baserad på respektive lands skattesats

–2 744

–22,6

–2 469

–21,9

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–767

–6,3

–231

–2,0

Ej skattepliktiga intäkter

31

0,2

48

0,4

Justeringar avseende tidigare år

95

0,8

190

1,7

Effekter av underskottsavdrag, netto

13

0,1

–20

–0,2

Övrigt

–49

–0,4

–35

–0,3

Total redovisad verklig skatt

–3 421

–28,2

–2 517

–22,3

Skatteposter hänförliga till övrigt totalresultat

 

2019

2020

 

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

–1 638

323

–1 315

–1 146

225

–921

Årets omräkningsdifferenser

1 880

1 880

–4 754

–4 754

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödes­säkringar

30

–9

21

28

–8

20

Förändringar i verkligt värde på kassaflödes­säkringar överfört till årets resultat

–2

1

–1

0

0

0

Övrigt totalresultat

270

315

585

–5 872

217

–5 655

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och skulden för uppskjuten skatt är hänförlig till följande tillgångar och skulder.

 

2019

2020

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

1)

Främst hänförligt till pensioner.

2)

Främst hänförligt till avsättningar.

Immateriella anläggningstillgångar

184

–1 466

–1 282

197

–1 445

–1 248

Materiella anläggningstillgångar

250

–1 612

–1 362

200

–1 475

–1 275

Finansiella anläggningstillgångar

184

–149

35

173

–129

44

Lager

961

–94

867

853

–52

801

Fordringar

170

–107

63

122

–91

31

Räntebärande skulder1)

1 632

0

1 632

1 851

–6

1 845

Icke räntebärande skulder2)

1 304

–26

1 278

1 446

–28

1 418

Övrigt

15

15

17

17

Underskottsavdrag

252

252

386

386

Outnyttjade ränteavdrag

20

20

Totalt

4 952

–3 454

1 498

5 265

–3 226

2 039

Kvittning inom bolag

–1 155

1 155

–1 167

1 167

Total uppskjuten skatte­fordran/skatte­skuld för uppskjuten skatt

3 797

–2 299

1 498

4 098

–2 059

2 039

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 2 195 miljoner kronor (2 595). Större delen av förändringen under 2020 är hänförlig till omvärderade och förfallna underskottsavdrag från tidigare år i Brasilien, Chile och Kina. Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskottsavdrag.

Förfallodatum avseende underskottsavdragen infaller enligt följande:

År

MSEK

2021

77

2022

22

2023

35

2024

17

2025

40

Förfaller ej

2 004

Totalt

2 195

Hänförliga uppskjutna skattefordringar har ej värderats för dessa poster eftersom det bedöms osannolikt att underskottsavdragen kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 639 miljoner kronor (750).

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2019

2020

Ingående balans, netto

765

1 498

Redovisat i resultaträkningen

596

666

Förvärv/avyttring av dotterföretag

–146

–202

Redovisat i övrigt totalresultat

315

217

Årets omräkningsdifferenser

44

–136

Omklassificeringar

–76

–4

Utgående balans, netto

1 498

2 039

Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

2019

2020

Skatteskulder

–3 744

–2 695

Skattefordran

1 403

676

Netto skatteskuld/skattefordran

–2 341

–2 019

Redovisningsprinciper

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då en underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas tillhörande skatteeffekter i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas under innevarande år, med tillämpning av de skattesatser som fastställts per balansdagen, samt justering av skatt med avseende på tidigare år.

Aktuella skatteskulder kvittas mot aktuella skattefordringar, och uppskjutna skattefordringar kvittas mot uppskjutna skatteskulder när företaget har en laglig rätt att kvitta dessa poster mot varandra och dessutom avser att göra så.

Uppskjuten skatt redovisas baserat på temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar och skulder för redovisningsändamål respektive i skattehänseende. Uppskjuten skatt beräknas till nominellt värde, baserat på hur underliggande värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Beräkningen görs med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas.

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Skatt

Betydande bedömningar görs för att bestämma såväl aktuella som uppskjutna skatteskulder och skattetillgångar, inte minst vad gäller värdet av uppskjutna skattetillgångar.

Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat på grund av ändrat framtida a ärsklimat, ändrade skatteregler eller utfallet av myndigheters eller skattedomstolars ännu ej slutförda granskning av avgivna deklarationer.

Avsättningar för pågående tvister och övriga osäkerheter uppgick till 1 267 miljoner kronor (1 454) och är likt tidigare baserad på ledningens bästa bedömning av resultatet.