K10 Finansnetto

 

2019

2020

Ränteintäkter

356

335

Utdelningar

20

5

 

 

 

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

80

195

Vinst vid avyttring av finansiella tillgångar

-

599

Andra finansiella intäkter

37

30

Finansiella intäkter

492

1 163

 

 

 

Räntekostnader

–1 405

–1 001

 

 

 

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

–236

–10

Valutakursförändringar

–4

–5

Andra finansiella kostnader

–85

–96

Finansiella kostnader

–1 729

–1 110

 

 

 

Finansnetto

–1 237

54

Ränteintäkter/räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –666 miljoner kronor (–1 049). Ingen ineffektivitet i kassaflödessäkringarna har påverkat årets resultat (0). För vidare information om värderingsprinciper för finansiella instrument, se not K28.

Redovisningsprinciper

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, ränteintäkter och räntekostnader på ränteswappar som nettoredovisas som räntekostnad. Kreditförluster på finansiella tillgångar redovisas i årets resultat, liksom valutavinster och valutaförluster hänförliga till säkringsinstrument.