Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel

31 747 920 923

samt årets resultat

2 867 375 636

kronor

34 615 296 559

 

 

disponeras på följande sätt:

 

till aktieägarna utdelas 6,50 kronor per aktie

8 153 508 500

i ny räkning överförs

26 461 788 059

kronor

34 615 296 559

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 29 april 2021.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman tisdagen den 27 april 2021.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 1 mars 2021

Johan Molin
Ordförande

Jennifer Allerton
Styrelseledamot

Claes Boustedt
Styrelseledamot

Marika Fredriksson
Styrelseledamot

Johan Karlström
Styrelseledamot

Tomas Kärnström
Styrelseledamot

Thomas Lilja
Styrelseledamot

Helena Stjernholm
Styrelseledamot

Kai Wärn
Styrelseledamot

Stefan Widing
Styrelseledamot
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 5 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor