Moderbolagets resultaträkning

MSEK

Not

2019

2020

Nettoomsättning

M2

21 038

9 599

Kostnad för sålda varor

 

–10 038

–1 877

Bruttoresultat

 

11 000

7 722

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–1 259

–956

Administrationskostnader

 

–2 724

–1 382

Forsknings- och utvecklingskostnader

M5

–1 588

–1 386

Övriga rörelseintäkter

M6

44

7

Övriga rörelsekostnader

M6

–1 249

–1 055

Rörelseresultat

M3, M4, M11

4 224

2 950

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

M7

11 989

–1 558

Ränteintäkter och liknande resultatposter

M7

485

448

Räntekostnader och liknande resultatposter

M7

–795

–578

Resultat efter finansiella poster

 

15 903

1 262

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

–82

2 285

Skatt

M8

–684

–680

Årets resultat

 

15 137

2 867

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.