Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK

Not

2019

2020

Den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat före skatt

 

15 821

3 547

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

1163

684

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

M22

–222

–413

Betald skatt

 

–728

–1 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

16 034

2 543

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–164

2 553

Förändring av rörelsefordringar

 

795

7 972

Förändring av rörelseskulder

 

706

–3 956

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

17 371

9 112

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

–11 893

–1 144

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

–976

–430

Försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

115

–2 011

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

136

3 923

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–12 618

338

Kassaflöde efter investeringar

 

4753

9 450

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Förändring av lämnade koncerninterna lån

 

–1 853

–1 118

Förändring av erhållna koncerninterna lån

 

2 414

–6 029

Upptagna externa lån

 

99

Amortering av externa lån

 

–85

–2 303

Utbetald utdelning

 

–5 331

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–4 756

–9 450

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

–3

0

Likvida medel vid årets början

 

3

0

Likvida medel vid årets slut

 

0

0